מבצע בוטוקס

מחירון עבודות הכנה ופירוק

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1הערות: 1. מחירי העתקת עצים - ראה תת פרק 41.020 - נטיעה.2. עבודות הסרת צמחיה וניקוי השטח אינן נמדדות - ראה ב"אוגדן הכחול" סעיף 01.00.06 בפרק 01 עב' עפר, וכן סעיף 00.00.00 (טו) בפרק 00 מוקדמות.3. תוספת למחיר הריצוף עבור שכבת חול (במידה ונדרש)- ראה סעיף 40.053.3020
2פינוי פסולת קיימת (של אחרים) באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת של עד 20 מ"ק (מינימום יחושב לפי 10 מ"ק), למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה ואינו כולל תשלום אגרות1מ"ק55
3פינוי פסולת קיימת (של אחרים) באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת מעל 20 מ"ק, למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה ואינו כולל תשלום אגרות1מ"ק31
4תוספת עבור פינוי פסולת למרחק מעבר ל - 15 ק"מ מאתר העבודה לכל ק"מ1מ"ק3.5
5חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ1מ"ר4.6
6כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 15 ס"מ ועד 60 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)1יח'310
7כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 60 ס"מ ועד 90 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)1יח'360
8כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 90 ס"מ ועד 120 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)1יח'480
9כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 120 וגובהם עד 6.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)1יח'600
10עקירת גדמי עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 15 ס"מ ועד 60 ס"מ (כופר ע"ח המזמין)1יח'300
11כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 60 ס"מ ועד 90 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)1יח'330
12עקירת גדמי עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 90 ס"מ ועד 120 ס"מ (כופר ע"ח המזמין)1יח'390
13עקירת גדמי עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 120 ס"מ (כופר ע"ח המזמין)1יח'510
14עקירת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו עד 60 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)1יח'370
15עקירת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 60 ס"מ ועד 90 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)1יח'390
16עקירת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 90 ס"מ ועד 120 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)1יח'530
17עקירת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 120 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)1יח'660
18ניסור גדם עץ בקוטר עד 40 ס"מ עד פני הקרקע וכרסום הגדם הנותר (קידוד) לעומק 15 ס"מ מתחת למדרכות ושבילים1יח'200
19עקירת גדר חיה ברוחב עד 1.0 מ' ובגובה עד 1.5 מ'1מ'37
20ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר1מ"ר1.9
21איוד שטחים בחומר הדברה, לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר1מ"ר2.4
22פירוק צינור מים עד קוטר "4 לא כולל ניתוק קו המים, חפירה והידוק חוזר1מ'34
23פירוק צינור מים קוטר "14 - "6 לא כולל ניתוק קו המים, חפירה והידוק חוזר1מ'57
24פירוק והעתקת צינור מים עד קוטר "3 (באזור לא סלעי)1מ'140
25פירוק והעתקת צינור מים קוטר "6-"4 (באזור לא סלעי)1מ'180
26פירוק והעתקת צינור מים קוטר "14-"8 (באזור לא סלעי)1מ'300
27פירוק ברז כיבוי אש (הידרנט) קיים קוטר "2, לרבות סגירה באוגן מאוגן עיוור1יח'750
28פירוק ברז כיבוי אש (הידרנט) קיים קוטר "3, לרבות סגירה באוגן מאוגן עיוור1יח'1000
29התקנה בלבד של ברז כיבוי אש (הידרנט) שפורק, קוטר "2, מחובר בהברגה, לרבות גוש בטון לעיגון1יח'700
30התקנה בלבד של ברז כיבוי אש (הידרנט) שפורק, קוטר "3, מחובר ע"י אוגן, לרבות גוש בטון לעיגון1יח'900
31פירוק ברז כיבוי אש (הידרנט) קיים קוטר "2 והתקנתו מחדש, במקום שפורק1יח'1300
32פירוק ברז כיבוי אש (הידרנט) קיים קוטר "3 והתקנתו מחדש, במקום שפורק1יח'1450
33פירוק תא לאביזרים עד קוטר 80 ס"מ1יח'250
34פירוק תא לאביזרים בקוטר 100-125 ס"מ1יח'380
35פירוק תא ביקורת למים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ1יח'290
36פירוק תא ביקורת למים או ביוב קוטר 110-125 ס"מ1יח'510
37פירוק תא ביקורת למים או ביוב קוטר 150 ס"מ1יח'600
38פירוק תא ביקורת למים או ביוב קוטר 180 ס"מ1יח'690
39התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים1יח'450
40התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 100-125 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים1יח'500
41הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה1יח'630
42הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 100-125 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה1יח'690
43הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 150 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה1יח'730
44הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 180 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה1יח'880
45פירוק תאי קליטה עם רשת אחת1יח'270
46פירוק תא קליטה 2 רשתות1יח'300
47פירוק תא קליטה 3 רשתות1יח'420
48תוספת לסעיף 51.010.0241 עבור פירוק תא קליטה עם רשת נוספת1יח'100
49הגבהת תאי קליטה עם רשת אחת לגובה עד 30 ס"מ1יח'360
50הגבהת תאי קליטה 2 רשתות לגובה עד 30 ס"מ1יח'510
51הגבהת תאי קליטה 3 רשתות לגובה עד 30 ס"מ1יח'670
52הנמכת תאי קליטה עם רשת אחת לגובה עד 30 ס"מ1יח'310
53הנמכת תאי קליטה 2 רשתות לגובה עד 30 ס"מ1יח'450
54הנמכת תאי קליטה 3 רשתות לגובה עד 30 ס"מ1יח'520
55פירוק מסגרת עם רשת או מכסה (עגול או מלבני), של תא קליטה/בקרה קיים1יח'80
56התקנת מסגרת עם רשת או מכסה (עגול או מלבני) חדשים, לתא קליטה/בקרה קיים - עבודה בלבד1יח'220
57התקנת מכסה (עגול או מלבני) חדש ללא מסגרת, לתא קליטה/בקרה קיים - עבודה בלבד1יח'100
58ניקוי מעביר מים קיים1מ'180
59הריסת מתקני כניסה או יציאה של מעבירי מים1יח'1150
60חציבת כלונסאות קיימים1מ"ק1000
61הריסת קיר תומך קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן, לרבות היסוד1מ"ק750
62הריסת קיר כובד קיים עם גב בטון ואבן לקט1מ"ק300
63פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ1מ"ר12
64פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8 ס"מ ועד 15 ס"מ1מ"ר17
65פירוק מיסעת בטון מזויין בעובי עד 10 ס"מ1מ"ר40
66פירוק מיסעת בטון מזויין בעובי מעל 10 ס"מ ועד 15 ס"מ1מ"ר66
67קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח עד 1000 מ"ר1מ"ר16
68קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר1מ"ר11
69קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 5 ועד 10 ס"מ. המחיר הינו לשטח עד 1000 מ"ר1מ"ר17
70קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 5 ועד 10 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר1מ"ר12
71חיספוס אספלט בעובי עד 1 ס"מ לרבות טאטוא. המחיר הינו לשטח עד 1000 מ"ר1מ"ר9
72חיספוס אספלט בעובי עד 1 ס"מ לרבות טאטוא. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר1מ"ר6
73ניסור באספלט קיים1מ'14
74ניסור קצה אספלט בעובי עד 10 ס"מ1מ'11
75ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב עד 50 ס"מ, לתעלות צנרת1מ'35
76ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 50 ס"מ ועד 90 ס"מ, לתעלות צנרת1מ'40
77ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 90 ס"מ ועד 120 ס"מ, לתעלות צנרת1מ'42
78ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 120 ס"מ ועד 150 ס"מ, לתעלות צנרת1מ'44
79ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 150 ס"מ ועד 200 ס"מ, לתעלות צנרת1מ'47
80ניסור מיסעת בטון לא מזוין בעובי עד 15 ס"מ1מ'20
81ניסור מיסעת בטון מזוין בעובי עד 15 ס"מ1מ'29
82פירוק אבני שפה ופינויין1מ'16
83פירוק אבני שפה לשימוש חוזר1מ'24
84פירוק אבני שפה והנחתן מחדש1מ'60
85פירוק ריצוף אבנים משתלבות1מ"ר17
86פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לשימוש חוזר1מ"ר23
87פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול במידה ונדרש, תשולם בנפרד)1מ"ר57
88פירוק שבילים ו/או משטחים מרוצפים במרצפות בטון במידות 45/45/5 ס"מ ו/או 30/60/5 ס"מ1מ"ר25
89פירוק שבילים ו/או משטחים מרוצפים במרצפות בטון במידות 45/45/5 ס"מ ו/או 30/60/5 ס"מ והרכבתם מחדש, לרבות חול (אם נדרש)1מ"ר75
90פירוק ריצוף אבן (ריפ-ראפ)1מ"ר45
91פירוק מסלעה, לרבות פינוייה1מ"ר80
92פירוק זהיר של מסלעה לשימוש חוזר, לרבות מיון הסלעים ואיחסונם באתר1מ"ר90
93פירוק ארגזי גביונים, לרבות פינוי האבנים וארגזים1מ"ק36
94פירוק ארגזי גביונים, לרבות מיון האבנים ואיחסונם באתר1מ"ק42
95ביטול תיחום גומה קיימת במידות 100/100 ס"מ לאחר עקירת עץ, לרבות פירוק אבני התיחום הקיימות, מילוי בור העץ, השלמת מילוי מצע סוג א' והידוקו, חול וריצוף באבנים משתלבות חדשות שיותאמו לריצוף הקיים (מחיר יסוד לאבן 50 ש"ח/מ"ר), שטח ברוטו עד 1.5 מ"ר, הכל עד גמר מושלם1קומפ380
96תיקון קטעי ריצוף באבנים משתלבות, לרבות פירוק האבנים הקיימות, השלמת מילוי מצע וחול, ריצוף באבנים משתלבות חדשות שיותאמו לריצוף הקיים (מחיר יסוד לאבן 50 ש"ח/מ"ר) הכל עד גמר מושלם1מ"ר125
97פירוק מעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל, לרבות מילוי בור היסוד1מ'45
98פירוק מעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל, לרבות מילוי בור היסוד, לשימוש חוזר1מ'60
99התקנת מעקה הולכה או הפרדה להולכי רגל מפירוק1מ'95
100פירוק גדר רשת בגובה עד 2 מ'1מ'30
101פירוק גדר רשת בגובה עד 2 מ' לשימוש חוזר1מ'39
102פירוק גדר תיל בגובה עד 2 מ'1מ'30
103פירוק גדר מפרופילי פלדה או רשתות פלדה מרותכות, בגובה עד 2 מ'1מ'40
104פירוק גדר מלוחות פח דגם "איסכורית" או ש"ע, בגובה עד 2 מ', לרבות עמודים ויסודות (במידה וקיים)1מ'40
105פירוק והעתקת גדר רשת בגובה עד 2 מ', לרבות עמודים (לא באזור סלעי)1מ'90
106פירוק עמוד מחסום לרכב מיציקת ברזל או מבטון טרום בקוטר 30 ס"מ ובגובה עד 1.0 מ'1יח'90
107פירוק והתקנה מחדש של עמוד מחסום לרכב מיציקת ברזל בקוטר 30 ס"מ ובגובה עד 1.0 מ'1יח'210
108פירוק והתקנה מחדש של עמוד מחסום לרכב מבטון טרום בקוטר 30 ס"מ ובגובה 1.0 מ'1יח'240
109פירוק מדרגות אבן בלבד (פירוק הביסוס ימדד בנפרד)1מ'40
110פירוק מדרגות אבן לשימוש חוזר (פירוק הביסוס ימדד בנפרד)1מ'45
111פירוק מדרגות אבן בלבד והתקנתן מחדש1מ'170
112פירוק מדרגות בטון ו/או גרנוליט1מ'60
113פירוק של נדבכי ראש ("קופינג") בטון ו/או אבן ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי עד 8 ס"מ1מ'30
114הריסת קיר גדר עם ציפוי אבן בעובי כולל של עד 35 ס"מ ובגובה עד 1.5 מ', לרבות פירוק הביסוס1מ'75
115פירוק גדרות וקירות תומכים מאבן בעובי כולל של עד 35 ס"מ ושמירת האבן לשימוש חוזר, לרבות ניקוי האבן1מ"ר110
116פירוק ברזיות מבטון טרום ובגובה עד 1 מ' לרבות ניתוק ממערכת המים והניקוז1יח'350
117פירוק ספסלי גן מבטון טרום, לשימוש חוזר1יח'150
118פירוק ופינוי ספסלי גן מבטון טרום1יח'300
119פירוק והתקנה מחדש של ספסלי גן מבטון טרום1יח'420
120פירוק ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל, לשימוש חוזר1יח'150
121פירוק והתקנה מחדש של ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל, לרבות עיגון הספסל1יח'380
122פירוק אשפתון, לשימוש חוזר1יח'80
123פירוק והתקנה מחדש של אשפתון1יח'230
124פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות פירוק יסוד1יח'100
125פירוק והתקנת עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות יסוד חדש1יח'200
126התקנה מחדש של עמוד עם תמרור (על עמוד אחד) מפירוק, לרבות העמוד, התמרור ויסוד חדש1יח'120
127פירוק תמרור עם שני עמודים, לרבות פירוק היסוד1יח'120
128פירוק והתקנת תמרור עם שני עמודים, לרבות יסוד חדש1יח'250
129פירוק מעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל, לרבות מילוי הבור1מ'35
130פירוק מעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל לשימוש חוזר, לרבות מילוי הבור1מ'50
131פירוק מעקה בטיחות לכבישים טיפוס "W" (יחיד) לשימוש חוזר, לרבות מילוי הבור1מ'40
132פירוק מעקה בטיחות לכבישים טיפוס "W" (כפול) לשימוש חוזר, לרבות מילוי הבור1מ'50
133פירוק והתקנה מעקה בטיחות לכבישים טיפוס "W" (יחיד), לרבות מילוי הבור ויסוד חדש1מ'90
134פירוק והתקנה מעקה בטיחות לכבישים טיפוס "W" (כפול), לרבות מילוי הבור ויסוד חדש1מ'140
^
X

חיפוש פסקי דין:

משכנתאות קרובים אל | חניונים קרובים אל | סורגים קרובים אל | אבטחת איכות קרובים אל | הידראוליקה קרובים אל | עיתונים קרובים אל | פיצוחים קרובים אל יגאל אלון 30, שדרות, ישראל | אלקטרומכניקה קרובים אל | שיווק טלפוני קרובים אל | שידוכים קרובים אל | חנויות קרובים אל הארז 132, כפר הנגיד, ישראל | גננים קרובים אל | שמאים קרובים אל | נייר וקרטון קרובים אל | עיבוד שבבי קרובים אל עליזה יאנסן 814, אור עקיבא, ישראל | לימודים קרובים אל | מחשבים קרובים אל | שמורות טבע קרובים אל | רואי חשבון קרובים אל Unnamed Road, ישראל | כלי עבודה קרובים אל מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון מתקני הסקה | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עבודות צביעה | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון גופי מילוי בתקרות צלעות וגגות משופעים | מחירון רשת סיבי זכוכית | מחירון מיכלי אגירה | מחירון קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD | מחירון חפירות ובסיסי בטון | מחירון דחיקת צינורות בטון/פלדה | מחירון עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קוצים ותוספות | מחירון כבלי פיקוד | מחירון בלוקי סיליקט | מחירון עטיפת תחבושות טבולות בסילפס לצינורות מבודדים | מחירון מתנעים | מחירון ריצוף משטחים באבן | מחירון מרצפים ורצפות | מחירון חומרים צמנטיים הידראוליים | מחירון איטום גגות המיועדים לתנועת כלי רכב | מחירון אביזרי גימור ללוחות גליים | מחירון מפרידי שומן | מחירון צנרת פלדה (שחור) | מחירון משאבה, אביזרי פיזור אוויר | מחירון מסתורי כביסה | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון מגדלי קירור | מחירון פרופילים לגבס | מחירון ספחים- מחברי הברגה מסוג P.S | מחירון קידוח כלונסאות עם תמיסת בנטונייט | מחירון תאי תפיסה )קולטנים( מבטון טרום | מחירון מערכות VRF | מחירון תבניות לתקרות מפח מגולוון | מחירון צנרת פוליאתילן להשקיה | מחירון משאבות וגנרטוריםבית משפט השלום בחיפה תא"ק 716906-07 רשות השידור/המשרד הראשי נ' דראושה תיק חיצוני: בקשה מס&# | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 1566/01 בפני: כבוד השופט א' מצא כבוד השו | בית המשפט המחוזי מרכז ת"פ 51716-11-10 מדינת ישראל נ' ח'אלדי(עציר) ואח' 18 דצמבר 201 | בית משפט השלום בנצרת מ"ת 33223-05-12 מדינת ישראל נ' חמדאן(עציר) תיק חיצוני: בפני כב' הש | בבית המשפט העליון ע"א 1992/00 - ח' בפני: כבוד השופט ת' אור המערער: ג'מאל זעזע נגד המשיבים: 1. א | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 33114-07-10 מדינת ישראל נ' איילון חברה לביטוח בע"מ 0 | לפני כב' הסגנית נשיא נירה דסקין מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. דניאל כהן 2. ניסים כהן הודעה | לפני כב' השופט ירון גת מבקשים 1. שרית שהדי נגד משיבים 1. דקל שהדי 2. בנק הפועלים 557 3. בנק מזרח | החלטה בתיק רע"א 4734/11 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 4734/11 - א' בפני: כבוד הרשם גיא ש | בפני כב' השופט אריאל חזק מבקשים 1.יעקב ביטון ת"ז: XXXXXX033 2.אסתר ביטון ת"ז:XXXXXX182 | לפני: כב' השופטת אורלי סלע - נשיאה התובעת: בת אל אביסר, ( ת.ז.-XXXXXX934) - הנתבע: המוסד לביטו | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו דמ"ש 30814-03-11 תאריך: 23 יוני 2011 נחום ואח' נ' א | בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים רפי אלעביד <#1#> נוכחים: ב&qu | בפני כב' הרשמת הבכירה קרן מרגולין – פלדמן התובע שרקייה רשאד ת.ז. XXXXXX735 נגד הנתבע מוחמד וותד | 35162-10-12 בפני כב' השופט נסר אבו טהה המבקשת מדינת ישראל נגד המשיבה אחלאס אלערג'אן <#1#> | ניתנה ביום 06 נובמבר 2014 בנימין דרדור המבקש א.מ. תשתיות מיזוג אויר בע"מ המשיבה בשם המבקש: עו&q | בית משפט השלום בראשון לציון תא"מ 35361-06-11 תושיה נ' אסתר ואח' 23 נובמבר 2011 בפני כב& | בית המשפט המחוזי בבאר שבע תפ"ח 29620-07-11 מדינת ישראל נ' עטאללה(עציר) תיק חיצוני: חב/3093/ | לפני כבוד השופט ג'ורג' אזולאי - נשיא מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. עלי ח'טיב (עציר | מספר בקשה:5 בפני כב' השופט אחסאן כנעאן מבקשים ע"י עוה"ד יוסי פורת ואח' נגד משיבים | פסק-דין בתיק ע"פ 6382/07 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 6382/07 בפ