botox

אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי (משרד המשפטים)

קבצים להורדה:
בקשה להעתקי צווים
בקשה למינוי מנהל עיזבון
בקשה לפירוק חברה
בקשה לצו ירושה
בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל
בקשת קיום צוואה
גילוי - Absentee Inquiry Form
גילוי - טופס בקשה לברור פרטים על רכוש נעדרים המנוהלים עי האפוטרופוס הכללי
גילוי - טופס הגשת הצעה למכרז
דוח על מצב עסקים
דין וחשבון כספי על ניהול עיזבון
דין וחשבון על חובות ונכסים
דין וחשבון תקופתי של האפוטרופוס על החסוי
הודעה ליורש עפי דין
הודעה ליורש עפי צוואה
טופס בקשה לביצוע החזר
טופס לדוגמא לתעודת השלמה בבקשה לפירוק חברה
כנר - טופס 4 - בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל
כנר - טופס 5 - דין וחשבון על חובות ונכסים
כנר - טופס 5א - כתב ויתור על סודיות
כנר - טופס 8 - כתב ערבות לתפקיד כונס זמני-נאמן-מפרק חברה
כנר - טופס משולב- דוח על מצב עסקים
כנר - תביעת חוב
כתב ויתור על סודיות
כתב ערבות לתפקיד כונס זמני-נאמן-מפרק חברה
מסמכי יסוד בבקשה למינוי מנהל עזבון קבוע
סל טיפול בחסויים - הנחיות לאפוטרופוסים
פרטה לעיזבון
פרטת נכסי חסוי
פרטת עיזבון
תעודת השלמה לקראת דיון בבקשת פירוק