botox
הספריה המשפטית
כשרות משפטית ואפוטרופסות - דין ומהות

הפרקים שבספר:

מי יכול להיות אפוטרופוס (סעיף 34 לחוק)

סעיף 34 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע כדלקמן:

"34. מי יכול להיות אפוטרופוס (תיקון התשס"ב)
יכול להתמנות אפוטרופוס אחד מאלה:
(1) יחיד;
(2) תאגיד;
(3) האפוטרופוס הכללי;
(4) ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה שהרכבה:
(1) נציג משרד הבריאות;
(2) נציג גוף המטפל בענייני נפגעי השואה. מינה בית-המשפט תאגיד להיות אפוטרופוס, רשאי הוא לקבוע יחיד שיבצע את תפקידי האפוטרופוס מטעם התאגיד."

ביום 11.04.16 פורסם תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות {ספר חוקים, חוברת מס' 2550, ג' בניסן התשע"ו} ובמסגרתו תוקן סעיף הנ"ל ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:

"34. מי יכול להיות אפוטרופוס (תיקונים: התשס"ב, התשע"ו (מס' 18))
(א) יכול להתמנות אפוטרופוס אחד מאלה:
(1) יחיד;
(2) תאגיד;
(3) האפוטרופוס הכללי;
(4) ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה שהרכבה:
(1) נציג משרד הבריאות;
(2) נציג גוף המטפל בענייני נפגעי השואה.
מינה בית-המפט תאגיד להיות אפוטרופוס, רשאי הוא לקבוע יחיד שיבצע את תפקידי האפוטרופוס מטעם התאגיד.
(ב) השר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים הנדרשים לאישור של תאגידים ושל אפוטרופסים מקצועיים להתמנות אפוטרופסים, לרבות לעניין תנאי כשירותם והכשרה וכן לעניין מספר מירבי של אנשים שיש להם אותו אפוטרופוס; לעניין זה "אפוטרופוס מקצועי" - מי שמונה אפוטרופוס לשלושה אנשים לפחות שאינם קרוביו."

הערה: תיקון מס' 18 ייכנס לתוקפו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.

סעיף 34 לחוק הכשרות קובע מהם אותם "גורמים" שיכולים להתמנות כאפוטרופוס. סעיף זה מונה 4 אפשרויות למינוי: יחיד; תאגיד; האפוטרופוס הכללי; ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה שהרכבה יהא מנציג משרד הבריאות ונציג גוף המטפל בענייני נפגעי השואה.
כאשר בית-המשפט מינה תאגיד להיות אפוטרופוס, רשאי הוא לקבוע יחיד שיבצע את תפקידי האפוטרופוס.