botox
הספריה המשפטית
כשרות משפטית ואפוטרופסות - דין ומהות

הפרקים שבספר:

הוראת צוואה של הורה החסוי או בן זוגו (סעיף 64 לחוק)

סעיף 64 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע כדלקמן:

"64. הוראות צוואה של הורה החסוי או בן זוגו
מתו הורי החסוי או אחד מהוריו או בן זוגו, ובצוואתם ציינו שמו של אפוטרופוס או הורו בעניין מהעניינים הנתונים לפי פרק זה לשיקול-הדעת של בית-המשפט או של האפוטרופוס, יפעלו בית-המשפט והאפוטרופוס בהתאם להוראות אלה שבצוואה, אם קויימה כדין, זולת אם ראו שטובת החסוי דורשת לסטות מהן; אין בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 28 בנוגע לאפוטרופסותו של ההורה שנשאר בחיים."

ביום 11.04.16 פורסם תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות {ספר חוקים, חוברת מס' 2550, ג' בניסן התשע"ו} ובמסגרתו תוקן סעיף הנ"ל ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:

"64. צוואה או מסמך הבעת רצון של הורהו או אפוטרופסו שהוא קרוב של קטין (תיקון התשע"ו (מס' 18))
(א) הורהו של קטין או אפוטרופסו שהוא קרובו, לרבות אפוטרופוס למעשה כמשמעותו בסעיף 67, רשאי לציין בצוואתו את שמו של יחיד שהוא מבקש כי ימונה לילדו או לקרובו כאפוטרופוס לאחר מותו.
(ב) אדם כאמור בסעיף-קטן מסמך שייערך לפי הוראות סעיף זה (בפרק זה: "מסמך הבעת רצון") את שמו של מי שהוא מבקש כי ימונה לילדו או לקרובו כאפוטרופוס, אם בשל מוגבלות הוא יחדל להיות מסוגל לדאוג לילדו או לקרובו ולקבל החלטות לגביו.
(ג) אדם כאמור בסעיף-קטן (א) או (ב) רשאי לתת הנחיות בעניין המעניינים הנתונים לפי חוק זה לשיקול-דעת בית-המשפט או האפוטרופוס, כדי שיקויימו על ידם לאחר מותו או אם יחדל להיות מסוגל לדאוג ולקבל החלטות לגבי ילדו או קרובו, לפי העניין.
(ד) מסמך הבעת רצון ייערך בכתב וייחתם בפני עורך-דין, ויחולו לגביו הוראות סעיפים 32יג, 32יד, 32יח, 32יט, 32כב ו- 32כג, בשינויים המחוייבים.
(ה) ערך אדם צוואה או מסמך הבעת רצון לפי סעיפים-קטנים (א) או (ב), ייתן בית-המשפט עדיפות למינוי מי ששמו צויין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, לפי העניין, כאפוטרופוס לקטין ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שבצוואה או במסמך הבעת הרצון, והכל זולת אם ראה שטובת הקטין לסטות מהם ובכפוף לאמור בסעיף 28 בנוגע לאפוטרופסותו של ההורה האחר."

הערה: תיקון מס' 18 ייכנס לתוקפו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.

בהצעת חוק הממשלה {890, ג' בחשוון התשע"ה, 27.10.14} נאמר:

"מוצע להחליף את סעיף 64 לחוק. סעיף 64 לחוק, שעניינו הוראת צוואה של הורה החסוי או בן זוגו, קובע לאמור:
״הוראת צוואה של הורי החסוי או בן זוגו
64. מתו הורי החסוי או אחד מהוריו או בן זוגו, ובצוואתם ציינו שמו של אפוטרופוס או הורו בעניין מהעניינים הנתונים לפי פרק זה לשיקול הדעת של בית-המשפט או של האפוטרופוס, יפעלו בית-המשפט והאפוטרופוס בהתאם להוראות אלה שבצוואה, אם קויימה כדין, זולת אם ראו שטובת החסוי דורשת לסטות מהן; אין בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 28 בנוגע לאפוטרופסותו של ההורה שנשאר בחיים.״

מטרת הסעיף היא לכבד את רצונו של אדם כפי שהביעו בצוואתו, לגבי הטיפול שיינתן לבנו או לבן זוגו לאחר מותו. כהמשך למגמה שבהצעת חוק זו, המבקשת להתחשב ברצונו של אדם להשפיע על העניינים הנוגעים לו, לא רק לאחר מותו אלא גם בעודו בחייו, מוצע לאפשר לאדם לערוך מסמך הבעת רצון, בעת היותו בעל כשירות, שבו יביע את רצונו בנוגע לאדם שהוא מבקש כי ימונה כאפוטרופוס לבנו או לקרוב אחר (קטין או בגיר) שהוא משמש לו כאפוטרופוס, אם בשל ליקוי נפשי או שכלי הוא עצמו יחדל להיות מסוגל לדאוג לילדו או לקרובו החסוי ולא יוכל עוד למלא את התפקיד. במסמך הבעת הרצון יוכל אדם גם לתת הנחיות כיצד יהיה על האפוטרופוס ועל בית-המשפט לפעול בעניינים הנוגעים לילדו או לקרובו, שלו הוא משמש אפוטרופוס.

הסעיף נועד, בין השאר, למצב שבו משמשים הורים אפוטרופסים על בנם הבגיר שהוא בעל מוגבלות נפשית או שכלית והם רוצים לוודא כי גם בהגיעם לגיל מבוגר, אם הם עצמם לא יוכלו אז להמשיך לדאוג לענייניו, ימונה לו אפוטרופוס שהם סומכים עליו. כמו-כן, ייתכן שהם בחרו לטפל בו במשך חייו בדרך טיפול מסוימת, והם מבקשים באמצעות ההנחיות שנתנו לוודא שדרך טיפול זו תימשך גם לאחר שהם עצמם לא יוכלו עוד לשמש אפוטרופסים.

מאחר שמדובר בהבעת רצון לגבי אדם אחר, הרי שלא ניתן לתת ייפוי-כוח מתמשך בעניין זה ויש צורך בהחלטה שיפוטית. עם-זאת, בדומה לאמור בסעיף 64 כנוסחו היום, מדובר בהחלטה שיפוטית הנותנת משקל רב לרצונם של ההורים או האפוטרופסים הקרובים. על-כן, כמו לגבי צוואה, קובע הסעיף המוצע כי האפוטרופוס ובית-המשפט יפעלו לפי מסמך הבעת הרצון אלא-אם-כן טובת החסוי דורשת לסטות ממנו או שהחסוי עצמו נתן הנחיות מקדימות בעניין לפי החוק (ראה סעיף-קטן (ה) המוצע).

יודגש, כי הסעיף המוצע מוגבל לאפוטרופסים שהם קרובי משפחה של החסוי לאור המשמעות האישית של קרבה זו.

דרך עריכת מסמך הבעת רצון והכללים שיחולו עליו יהיו דומים לאלה המוצעים לעניין עריכת ייפוי-כוח מתמשך והנחיות מקדימות. על מי שנותן מסמך הבעת רצון להיות בעל כשירות למתן ייפוי-כוח מתמשך והמסמך כאמור ייערך בכתב וייחתם בפני עורך-דין. כמו-כן יחולו עליו, בשינויים המחוייבים, הוראות נוספות הנוגעות לייפוי-כוח מתמשך, ובהן ההוראות בעניין הפקדת ייפוי-כוח וקבלת מידע על אודות ההפקדה.

מסמך הבעת רצון ייכנס לתוקף רק כאשר חדל עורכו להבין בדבר שלגביו הוא ניתן, וזאת גם אם מדובר בהבעת רצון בענייני רכוש, שכן כל עוד מדובר באפוטרופוס שהוא בעל כשירות יש מקום שבית-המשפט הבא למנות אפוטרופוס לקרובו, ישמע את האפוטרופוס בעצמו ולא יסתפק במסמך כלשהו.

כמו-כן, על בית-המשפט לשמוע את הקטין או הקרוב החסוי, אם הם מסוגלים להבין בדבר וניתן לברר את דעתם, בטרם מינוי אפוטרופוס או מתן הוראות לפי ההנחיות שבצוואה או במסמך הבעת הרצון.

תוקפו של מסמך הבעת רצון יפקע בהתקיים תנאים שקבע עורכו או בפטירתו של עורכו, ועורכו יוכל לבטלו בעצמו, בדרך שבה מבטל ממנה ייפוי-כוח מתמשך, וכל עוד הוא בעל כשירות.

במקביל, מוצע בסעיף 64(א) כנוסחו המוצע לקבוע כי האפשרות של אדם לציין בצוואה את שמו של מי שהוא רוצה שישמש אפוטרופוס לילד או לחסוי לאחר מותו וכן לתת לו הוראות, יחול על הורה או קרוב אחר המשמש אפוטרופוס לקרובו במקום ״הורי החסוי או אחד מהוריו או בן זוגו״ הנזכרים בסעיף כנוסחו הקיים, שכן בהעדר מינוי כאפוטרופוס אין לאדם סמכויות כלפי ילדו הבגיר או בן זוגו.

בתוך כך מוצע בסעיף 14 להצעת החוק להוסיף להגדרה ״קרוב״ שבסעיף 80 לחוק גם ״בן זוג״ (ראה דברי ההסבר לסעיפים 3(2), 8 ו- 14 המוצעים)."

סעיף 64 לחוק הכשרות קובע כי במידה והורי החסוי או אחד מהוריו או בן זוגו - מתו, ובצוואתם ציינו שמו של אפוטרופוס או הורו בעניין מהעניינים הנתונים לפי פרק שלישי {האפוטרופוסים על-פי מינוי} לשיקול-הדעת של בית-המשפט או של האפוטרופוס, אזי, יפעלו בית-המשפט והאפוטרופוס בהתאם להוראות אלה שבצוואה, אם קויימה כדין, זולת אם ראו שטובת החסוי דורשת לסטות מהן.

יובהר כי אין בקבוע בסעיף 64 לחוק הכשרות, כדי לגרוע מהוראות סעיף 28 לחוק הכשרות בנוגע לאפוטרופסותו של ההורה שנשאר בחיים.

-------------------
כשרות משפטית ואפוטרופסות - דין ומהות , פרק 60: הוראת צוואה של הורה החסוי או בן זוגו (סעיף 64 לחוק), איריס מרקוס, עו"ד (אפריל 2016), אוצר המשפט