botox
הספריה המשפטית
דיני הפצה - הפצה בלעדית - דין ופסיקה

הפרקים שבספר:

חוזה הפצה - יצירתו - מבוא

חוזה הפצה ככל חוזה יכול שייעשה בכתב או בעל-פה או בכל צורה אחרת {להבדיל מאותם חוזים שהחוק דרש את הכתב כבסיס לתוקפם. כך, למשל, סעיף 8 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק המקרקעין")}.

כלשונו של סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים"), הקובע לאמור:

"
צורת חוזה

חוזה יכול שייעשה בעל-פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתה צורה מסויימת תנאי לתקפו על-פי חוק או הסכם בין הצדדים."