botox
הספריה המשפטית
כשרות משפטית ואפוטרופסות - דין ומהות

הפרקים שבספר:

האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס (סעיף 65 לחוק)

סעיף 65 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע כדלקמן:

"65. האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס (תיקונים: התשל"ח, התשמ"ג, התשמ"ה)
נתמנה האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס, לא יחולו הוראות הסעיפים 37, 50, 57, 58, 59 ו- 60."

סעיף 65 לחוק הכשרות קובע כי במקרה והאפוטרופוס הכללי מתמנה כאפוטרופוס אזי במקרה שכזה הוראות סעיפים 37 {הסכמת האפוטרופוס}, 50 {השקעות}, 57 {אחריות האפוטרופוס}, 58 {ערובה}, 59 {מימוש הערובה}, 60 {התפטרות האפוטרופוס} לחוק הכשרות - לא יחולו.

ב- ת"א (שלום פ"ת) 4377/01 {נעמאן גולן נ' פיקו דוד, תק-של 2003(3), 10847 (2003)} קבע כב' השופט אהרן מקובר כי הפיקוח של האפוטרופוס הכללי על האפוטרופוס הפרטי, נועד לטובתו של החסוי וזאת להבדיל מחובת אפוטרופוס שעה שהוא משמש כאפוטרופוס ישיר על החסוי, שאז ישנה חובת זהירות מושגית, לא בהכרח קונקרטית, גם כלפי צדדים שלישיים וראו בעניין זה סעיף 65 לחוק הכשרות, המדבר על מקרה שבו האפוטרופוס הכללי מתמנה כאפוטרופוס ישיר על החסוי.