botox
הספריה המשפטית
כשרות משפטית ואפוטרופסות - דין ומהות

הפרקים שבספר:

אפוטרופוס שהיה פגם במינויו (סעיף 66 לחוק)

סעיף 66 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע כדלקמן:

"66. אפוטרופוס שהיה פגם במינויו
פעולה של אפוטרופוס תהא בת-תוקף אף שהיה פגם במינויו, אם נעשתה כלפי אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת על הפגם."

כלומר, סעיף הנ"ל קובע כי פעולה של אפוטרופוס תהא בת-תוקף, למרות שהיה פגם במינויו, אם הפעולה שנעשתה כאמור, נעשתה כלפי אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת על הפגם כאמור.

-------------------
כשרות משפטית ואפוטרופסות - דין ומהות , פרק 63: אפוטרופוס שהיה פגם במינויו (סעיף 66 לחוק), איריס מרקוס, עו"ד (אפריל 2016), אוצר המשפט