botox
הספריה המשפטית
כשרות משפטית ואפוטרופסות - דין ומהות

הפרקים שבספר:

ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה (סעיף 67א לחוק)

סעיף 67א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע כדלקמן:

"67א. ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה (תיקונים: התשס"ב, התשע"א)
(א) שר העבודה והרווחה ימנה ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי השואה וזה הרכבה:
(1) נציג משרד העבודה והרווחה שהוא עובד סוציאלי ראשי לעניין סדרי דין שנתמנה לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955, או עובד סוציאלי שהתמנה לפי החוק האמור שהציע העובד הסוציאלי הראשי לעניין סדרי דין;
(2) נציג משרד הבריאות, שיציע שר הבריאות;
(3) נציג משרד המשפטים, שיציע שר המשפטים.
(ב) החסוי, אפוטרופסו, קרובו, מנהל בית חולים שבו מאושפז חסוי וכל אדם המטפל בחסוי רשאי לפנות לועדה בכל שאלה המתעוררת בקשר לטיפול בחסוי או בדבר הצורך במינוי או בהחלפת אפוטרופוס לחסוי.
(ג) הוועדה תבחן כל פניה כאמור בסעיף-קטן (ב) והיא רשאית ליתן את המלצותיה לאפוטרופוס בעניינים הנוגעים לטיפול בחסוי וכן לפנות ליועץ המשפטי לממשלה או לנציגו ולאפוטרופוס הכללי, ולהמליץ להם לנקוט פעולות על-פי סמכותם, לרבות פניה לבית-משפט לפי חוק זה."

ביום 11.04.16 פורסם תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות {ספר חוקים, חוברת מס' 2550, ג' בניסן התשע"ו} ובמסגרתו תוקן סעיף הנ"ל ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:

"67א. ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה (תיקונים: התשס"ב, התשע"א, התשע"ו (מס' 18))
(א) שר העבודה והרווחה ימנה ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי השואה וזה הרכבה:
(1) נציג משרד העבודה והרווחה שהוא עובד סוציאלי ראשי לעניין סדרי דין שנתמנה לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955, או עובד סוציאלי שהתמנה לפי החוק האמור שהציע העובד הסוציאלי הראשי לעניין סדרי דין;
(2) נציג משרד הבריאות, שיציע שר הבריאות;
(3) נציג משרד המשפטים, שיציע שר המשפטים.
(ב) האדם שמונה לו אפוטרופוס או שבית-המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס, אפוטרופסו, קרובו, מנהל בית חולים שבוא הוא מאושפז וכל אדם המטפל בו, רשאים לפנות לועדה בכל שאלה המתעוררת בקשר לטיפול באותו אדם או בדבר הצורך במינוי או בהחלפת אפוטרופוס.
(ג) הוועדה תבחן כל פניה כאמור בסעיף-קטן (ב) והיא רשאית ליתן את המלצותיה לאפוטרופוס בעניינים הנוגעים לטיפול בחסוי וכן לפנות ליועץ המשפטי לממשלה או לנציגו ולאפוטרופוס הכללי, ולהמליץ להם לנקוט פעולות על-פי סמכותם, לרבות פניה לבית-משפט לפי חוק זה."

הערה: תיקון מס' 18 ייכנס לתוקפו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.