botox

דיני מעצרים בהליך הפלילי - הקדמה

אין ספק שהמשפט הפלילי בכלל ודיני המעצר בפרט עוסקים בהתמודדות בין האינטרסים של החברה ובין אלה של הפרט.

תפקידו של בית-המשפט הוא למצוא את האיזונים הנכונים בין האינטרסים שמטבעם הינם שונים. איזונים אלה מושפעים לא אחת מהמצב בשטח, דהיינו, מעקומת הפשיעה כפי שהיא נחזת בפרק זמן מסויים.

לצערנו, עקומת הפשיעה מצביעה על עליה מתמשכת בכלל ובסוגי פשיעה מסויימים בפרט. המצב הכלכלי בו נתונות שכבות האוכלוסיה משפיע בצורה משמעותית על היתרבות מעשי הפשיעה.

מאז ומתמיד היו ויהיו מעשי פשע בדרגות שונות של חומרה והחברה נאלצה להתמודד איתם תוך הפעלת כל המשאבים שיכלה להעמיד לרשות המערכות השונות.

ברם משאבים אלה מעולם לא הספיקו למימון התמודדות ראויה והדבר נתן ונותן תוצאותיו לא רק בכשלונות ובהיעדר אפקטיביות, אלא גם בעליה מתמדת במספר מעשי הפשע ולא פחות מכך בהתגברות האלימות המלווה לא אחת גניבות, שוד, התפרצויות ומעשי סחיטה ועושק. תוצאות אלימות זו הוצגו לאחרונה באמצעי התקשורת, בעיקר באלימות שהופעלה כלפי קשישים במהלך שוד כספם, וזעזעו את הציבור.

האמצעי החשוב ביותר העומד לרשות גורמי אכיפת החוק מלבד הענישה עצמה, הוא הליך המעצר, בין זה שנחוץ לצורכי החקירה ובין זה המשמש מניעת המשך הפשיעה ושיבוש המשפט כאשר כבר הוגש כתב אישום.

השימוש באמצעי זה, על-ידי רשויות הממונות על שמירת החוק בכלל ובתי המשפט בפרט הוא הנושא המרכזי של ספר זה.

המחברים, עו"ד שלומי נרקיס - בעל הוצאת הספרים הגדולה והחשובה בתחום הספרות המשפטית-מקצועית "אוצר המשפט" ועו"ד איריס מרקוס, נותנים בידי הקורא כלי משוכלל, מקיף, ענייני ומעשי להתמודדות עם כל השאלות הנובעות מהשימוש בסמכויות למאבק בפשיעה הגואה תוך שמירת האיזונים הנחוצים, דהיינו, הקפדה על זכויות החשודים ולאחר מכן הנאשמים עצמם.

כמי שישב על כס המשפט במשך עשרות שנים, אין לי ספק שספר זה יעשיר את קוראיו בידע מקצועי בתחום שבו הוא עוסק ויסייע בידם, איש איש בתפקידו, ועל כך יבורכו המחברים.

מאי 2008, עמירם שרון