botox
הספריה המשפטית
כשרות משפטית ואפוטרופסות - דין ומהות

הפרקים שבספר:

הוראות מעבר - תיקון מס' 18 לחוק

על-פי תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות {ראה ספר חוקים 2550, ג' בניסן התשע"ו, 11.04.16, עמ' 833}:

(א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של ייפוי-כוח שניתן לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, לפני תחילתו של פרק שני1 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה.
(ב) צווי אפוטרופסות לענייני גוף שניתנו לפי החוק העיקרי לפני תחילתו של חוק זה יראו אותם כצווים לעניינים אישיים לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה; צווים לכלל ענייניו של אדם לפי החוק העיקרי לפני תחילתו של חוק זה יראו אותם כצווים שניתנו לעניין רכושו של אדם ולענייניו האישיים לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, כל עוד לא נאמר אחרת בצו המינוי.
(ג) על צוואות שנערכו לפני יום התחילה יחולו הוראות החוק העיקרי והוראות כל דין שהיו בתוקפן ערב יום התחילה.