botox
הספריה המשפטית
הזכות לפיצויי פיטורים - דין ומהות

הפרקים שבספר:

דין ומהות - מבוא

כפי שנראה, לא אחת נפסק כי היסוד הן של פיטורים והן של התפטרות הוא שהצד הפועל נתן ביטוי שאינו משתמע לשתי פנים לכוונתו להביא את יחסי העובד והמעביד הקיימים בין השניים, לידי סיום.1

מעשיו של המפטר קובעים אם הוא פיטר, ומעשיו של המתפטר קובעים אם הוא התפטר ולכן כיצד "יראהו" הצד השני או כיצד "יחשב" בעיני הצד השני, הוא חסר משמעות ונפקות. אין עובד יכול להעמיד עצמו במצב של מפוטר על-ידי כך שיודיע למעבידו, כי אם ינהג כלפיו בדרך מסויימת יראה את המעביד כמי שפיטרו מהעבודה, ואין מעביד יכול להעמיד עובד במצב של מי שהתפטר מהעבודה על-ידי כך שיודיע לעובד, כי אם לא ינהג בדרך מסויימת, יראוהו כמתפטר מהעבודה.2

לאור דברים אלה, בית-הדין חייב להכריע בין הגרסאות השונות ולקבוע מי הביא את היחסים בין הצדדים לידי סיום. רוצה לומר, על בית-הדין להכריע בשאלה האם מדובר בהתפטרות או בפיטורים.3 כמובן, כשבאים להכריע בשאלה מי הביא את היחסים לידי סיום יש ליתן את הדעת למכלול העובדות הרלוונטיות ומהן להסיק את המסקנה המתבקשת.4

בעת ההכרעה מי מהצדדים רצה להביא את היחסים לידי סיום, על בית-הדין לבחון, בין היתר, למי מהצדדים היתה מוטיבציה להביא לניתוקם של יחסי העבודה, לדוגמה.

כפי שנראה בחיבור זה, במקרים מסויימים, תהווה עצם אי-התייצבותו של עובד חזרה לעבודה במשך תקופה ממושכת מעשה המעיד על התפטרות בבחינת זניחת העבודה.5

לא בכדי הבאנו הסקירה הקצרה שלעיל בדבר פיטורים או התפטרות.

כפי שנראה, אחת השאלות המרכזיות המעסיקות את בתי-הדין היא השאלה האם מגיע לעובד פיצויי פיטורים. כדי להגיע לתשובה באם מגיע לעובד פיצויי פיטורים ואם לאו, על בית-הדין לקבוע האם העובד פוטר או האם התפטר.

להכרעה בשאלה זו חשיבות רבה. אם בית-הדין יגיע למסקנה, לאחר שמיעת ראיות משני הצדדים, כי העובד התפטר, התוצאה תהא כי העובד לא יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים.

ונהפוך הוא, במקרה ובית-הדין יגיע למסקנה כי העובד פוטר על-ידי המעביד, התוצאה תהא כי העובד זכאי לתשלום פיצויים. כמובן, שהדברים נכונים למקרה שבו אין מניעה בחוק6 השוללת את הזכאות של העובד לקבל את פיצויים הפיטורים.

בנוסף, נעסוק בסוגיות שונות כגון רציפות בעבודה שכן, ניתוק ברצף העבודה יכול, במקרים מסויימים, להביא להיעדר זכות לקבל פיצויי פיטורים; התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי; התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים; התפטרות עקב הרעה בתנאים ועוד.

__________________
1. ראה, לדוגמה, דב"ע נא/3-1 מפעלי ים המלח בע"מ נ' דוד שיינין, פד"ע כב 271.
2. עב' (ב"ש) 1908/06 אורלי חזן נ' אור כוכבי השחר בע"מ, תק-עב 2007(4), 3476 (2007).
3. כך, לדוגמה, ב-תב"ע (ת"א-יפו) נה/3-777 מוחמד מרזוק נ' ארביב רחמים, תק-עב 96(2), 832 (1996) קבע בית-הדין כי "יש לקבוע שלא זו בלבד שלא הוכיח התובע שפוטר, בוודאי לא במועד הנטען בתביעתו כתאריך פיטוריו, אלא שהוכח כדבעי שהתובע עזב עבודתו אצל הנתבע כדי לקבל עבודה במקום אחר, ואכן עבד באותו מקום. משלא הוכחו פיטוריו של התובע ואף נסתרה טענתו לפיטורים נדחית בזה תביעתו לפיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת".
4. ראה גם דב"ע ל/3-18 נוח בנצילוביץ נ' אתא בע"מ, פד"ע ב 41.
5. יוער כי נפסק לא אחת כי היעדרות מהעבודה היא עבירת משמעת על כל תוצאותיה.
6. כגון שהעובד עבד פחות משנה אחת וכפי שנראה בהמשך חיבור זה.