botox

כללי

בדיונים בפני בית-המשפט לענייני משפחה, מינוי מומחה לקבלת חוות-דעתו, כפי שנראה להלן, כפוף לסייגים ולהוראות שנקבעו בחוק בית-המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 ובתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 שהותקנו להפעלתו.

מטרת המחוקק ומחוקק-המשנה בקביעת ההסדר המיוחד בבית-המשפט לענייני משפחה היתה להקל על הדיון, לייעלו ולקצרו ולאפשר לבית-המשפט לענייני משפחה לקבל חוות-דעת של מומחה אובייקטיבי שחוות-דעתו לא הוזמנה על-ידי אחד הצדדים.

כלומר, דרך המלך, לקבלת חוות-דעת של מומחים בבית-המשפט למשפחה, היא למנות מומחה מטעם בית-המשפט ורק בנסיבות שבהן יקבע בית-המשפט כי יש להתיר לבעל הדין להביא חוות-דעת של מומחה מטעמו באופן יוצא מן הכלל ולמען עשיית משפט צדק, בית-המשפט יסטה מדרך המלך ויתיר זאת.