botox

הליכי ערעור בבית-הדין הרבני הגדול - מבוא

הלכות ופסיקות שונות בעניינים עקרוניים בכל תחומי הנישואין והגירושין ובסוגיות חשובות לכלל אזרחיה היהודים של מדינת ישראל חוסות תחת פסיקותיו של בית-הדין הרבני הגדול.

פסיקותיו של בית-הדין הרבני הגדול הינן אבני דרך לכל בתי-הדין הרבני כמו גם לבתי-המשפט האחרים בעניינים הנ"ל שהינם בעלי משמעות מחייבת או מנחה או מצביעה על זויות מחשבה מיוחדות ומקוריות.

פסיקות אלה הינן בבחינת מאורות לכל העוסק בתחום יחסי בני זוג, הן בנישואים והן בגירושין והן בכל עניין אחר.

מכאן גם צומחת החשיבות שבהכרת הליכי הערעור ופסיקותיו של בית-הדין הרבני הגדול בעניינים שונים המגיעים לפתחו.