botox botox

צוואה ברשם קול או באמצעות וידאו

ב- ע"א 6198/95[303] קבע בית-המשפט כי:

"אין לראות כל פסול בכך שעורך-דין המחתים מצווה על צוואה רואה לנכון לתעד ולהנציח את המעמד, ויתכן כי יש להמליץ על פרקטיקה זו של הקלטה ואף הנצחה חזותית באמצעות וידאו. האמצעים הטכנולוגים המתקדמים העומדים כיום לרשותנו יכולים להקל במידה רבה על דרכי ההוכחה ולחסוך את ההתדיינויות הממושכות והסבוכות הכרוכות בהוכחת מעמד החתימה." (פסקה 11 לפסק-הדין)

[303] ע"א 6198/95 שולמית יעקב ואח' נ' שרה בראשי, תק-על 98(2) 1771 (1998).