botox
הספריה המשפטית
ניהול ההליך הפלילי - דין ומהות

הפרקים שבספר:

תחילה (סעיף 2 לחוק) - הוראות כלליות

סעיף 2 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב-1982 (להלן: "חסד"פ", "החוק" או "חוק סדר הדין הפלילי") קובע כדלקמן:

"2. תחילה
סדר הדין הפלילי יהיה לפי חוק זה, זולת אם נקבע בחוק אחר או על פיו סדר דין שונה לעניין הנדון."

סעיף 2 לחוק סדר הדין הפלילי קובע מפורשות כי סדר הדין יהיה לפי החוק האמור, "זולת אם נקבע בחוק אחר או על-פיו סדר די שונה לעניין הנדון".

כלומר, בתחומים שבהם אין בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 למשל, הוראה הקובעת סדר דין אחר, חלות ההוראות הכלליות של סדר הדין הפלילי {ע"פ 5612/92 מדינת ישראל נ' אופיר בארי ואח', פ"ד מח(1), 302 (1993)}.

על-פי גישת המחוקק, כדי לקלוט הסדרים דיוניים מחוק סדר הדין הפלילי למערכת הצבאית יש צורך, בדרך-כלל, בהוראה מיוחדת, ואין להסתפק בהוראה הכללית המצויה בסעיף 2 לחוק סדר הדין הפלילי {בג"צ 4723/96 אביבית עטיה נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח', פ"ד נא(3), 714 (1997)}.

בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה") לא נקבע סדר דין מיוחד ועל-כן סבורים אנו כי "תחילת ההליכים" על-פי סעיף 206 לחוק התכנון והבניה הינו מועד ההקראה של כתב האישום {ת"ב (ת"א) 12906/97 מדינת ישראל נ' יפה ניסים גור, פורסם באתר האינטרנט נבו (2012)}.