botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

מבוא

הליכי המכירה ורכישה של נכסי מקרקעין חוסים תחת כנפי חוקים והלכות שצריכים להיות נר לרגלי העוסקים במלאכת הייזום, ביצוע וקשירת עסקות במקרקעין.

למעשה כל שלב משלבי העסקה המתוארים להלן עבר את כור ההיתוך של הדין וההלכה, הן במהלכה הרגיל של העסקה והן בכל מקרה בו העסקה עלתה על שרטון, בין כבר בשלב המשא-ומתן ולבין לאחר חתימת ההסכם הסופי.

עקרונות אלה חלים על כל סוגי העסקות בהן נעסוק להלן: רכישת דירה יד שניה, רכישת בית פרטי יד שניה או מקבלן {על מגרש}, רכישת דירה מקבלן, רכישת בית פרטי מקבלן {על מגרש}, רכישת בניין מגורים ובו דירות פנויות ודירות מוגנות, רכישת מגרשים חקלאיים, רכישת מגרשים - לבניה פרטית, רכישת מגרשים - לבניה מסחרית וזכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל.

הכרת המעטפת של החקיקה וההלכה תהווה גורם מסייע וחשוב בתכנון ובעריכתה של העסקה. הכרת החוקים השונים וההלכה הפסוקה יסייעו גם למנוע תקלות ולהכיר את המותר והאסור.

בחיבור זה ריכזתי עבור הקוראים את העקרונות הכלליים שצריכים לעמוד לפני כל העומדים בפני כריתת הסכמי מכר/רכישה של נכסי מקרקעין, קיום ההסכמים ואף הפרת הסכמים אלה. מיגוון העקרונות יפורטו בהרחבה בחיבור זה וביצוען - הלכה למעשה - של עסקות המקרקעין.