botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

ביטול סוגי מקרקעין על-פי חוק המקרקעין ושמירת דינים

סעיפים 156-152 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:

"152. ביטול סיווג
סיווג מקרקעין לסוגים שונים שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה מכוח החקיקה העותומנית - בטל.

153. מקרקעין מסוג "מירי"
מקרקעין שערב תחילתו של חוק זה נמנו עם הסוג "מירי", הבעלות בהם תהיה בעלות מלאה בהתאם להוראות חוק זה.

154. מקרקעין מסוג "מתרוכה"
(א) מקרקעין שערב תחילתו של חוק זה נמנו עם הסוג "מתרוכה" יירשמו על-שם המדינה, אולם אם היו המקרקעין בתחום רשות מקומית וערב תחילת חוק זה היו דרכים או שטחים פתוחים, למעט שפת-ים, ששימשו בעיקר את תושבי אותה רשות מקומית, יירשמו על-שם הרשות המקומית.
(ב) מקרקעין שנרשמו על-שם רשות מקומית בהתאם לסעיף-קטן (א) ואחרי כן שונה שימושם לשימוש שלא היה מצדיק רישומם על-שם הרשות המקומית, יעברו לבעלות המדינה.

155. מקרקעין מסוג "מואת"
מקרקעין שערב תחילתו של חוק זה נמנו עם הסוג "מואת" יירשמו על-שם המדינה; אולם אם קיבל אדם שטר קניין על מקרקעין כאלה על-פי סעיף 103 לחוק הקרקעות העותומני משנת 1274 להג'רה או על-פי פקודת העברת קרקעות, זכאי הוא, או חליפו, לרישום המקרקעין על-שמו.

156. שמירת זכויות
אין בהוראות סעיפים 153, 154 או 155, כדי לגרוע מזכויות שהיו קיימות ערב תחילתו של חוק זה במקרקעין האמורים בהם."