botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

מקרקעין תת-ימיים

סעיף 108 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:

"108. מקרקעין תת-ימיים
מקרקעין הנמצאים מתחת למימי החופין של ישראל ומקרקעין הנמצאים מתחת למימי האגמים שבישראל הם של המדינה ונמנים על מקרקעי הציבור."