botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

פלישה למקרקעי ציבור

בשנים האחרונות, ניכרת מגמה שלא להקנות לבר רשות במקרקעי ציבור, מעמד של בעל רשות בלתי-הדירה, שכן הכרה בפולשים למקרקעי ציבור כבעלי זכות בלתי-הדירה, תעודד פלישות למקרקעי ציבור.

הטעם הוא הצורך במאבק לזכויות הציבור לקרקעות וכנגד פלישה לקרקעות ציבור. אין מנוס ממאבק עיקש בפלישה לקרקעות ציבור, הקרובה להיות מכת מדינה במקומות רבים.

רשויות המדינה והציבור למיניהן מטבען הן גופים מסורבלים וכבדי תנועה, שהליכי פעולתם לא אחת איטיים, אם מטעמים טובים ואם מטעמים פחות טובים.

אך בית-משפט תפקידו לעודד את הרשויות בבואן לעשות מלאכתן, אם גם באיחור, ולהגן על רכוש הציבור. הקלות שבה מניחים אנשים ידם על מקרקעי ציבור, בתוך כניסה לפירצה של השתהותן של רשויות מאכיפת זכויות הציבור - קלות זו עצמה מחייבת מענה שיפוטי {רע"א 11527/05 עיריית תל אביב-יפו נ' שרון לוי, תק-על 2006(1), 3115 (2006); ראה גם ת"א (ת"א) 25067/05 רשות הפיתוח, באמצעות סוכנות 'עמידר', החב' הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' קיוויתי אשר, תק-של 2007(2), 21465 (2007); רע"א 5946/07 אברהים אזברגה ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל תק-על 2007(3), 536, 537 (2007)}.

בעניין פלישה למקרקעי ציבור בתי-המשפט מצווים להשמיע גם את קולו של האינטרס הציבורי בדבר הצורך במאבק לזכויות הציבור לקרקעות וכנגד פלישה לקרקעות ציבור והפקרות בתחום זה {רע"א 11527/05 עיריית תל-אביב-יפו נ' שרון לוי, פורסם באתר האינטרנט נבו (06.03.06); רע"א 1004/05 שרלי חומרי בניין בע"מ ואח' נ' מנהל מקרקעי ישראל ואח', פורסם באתר האינטרנט נבו (08.05.05); ע"פ 3413/05 פרי נ' מדינת ישראל, פורסם באתר האינטרנט נבו (17.04.05)}.

הקלות שבה אנשים מניחים ידם לא אחת ולא שתיים על מקרקעי ציבור, מחייבת מענה שיפוטי ראוי והולם, במקרים שבהן הרשויות מתעשתות לפעול {רע"א 11700/05 חבה נ' מינהל מקרקעי ישראל, פורסם באתר האינטרנט נבו (29.03.06)}.