botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

שמירת דינים (מקרקעי ציבור ומקרקעי יעוד)

הסעיף המסדיר את העניין שבנדון הינו סעיף 114 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 הקובע כדלקמן:

"114. שמירת דינים
הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות חוק יסוד: מקרקעי ישראל, חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 וכל דין אחר החל על מקרקעי ציבור או סוג של מקרקעי ציבור, ולא לגרוע מהן."