botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

רשויות התכנון והכרעה בזכות בעל נכס

למוסד התכנון שיקול-הדעת האם לדחות את החלטתו מקום בו זכות הקניין של המבקש מוטלת בספק {בג"צ 1578/90 הלן אייזן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב ואח', תק-על 90(3), 358 (1990); עע"מ 2832/09 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ ואח', תק-על 2011(1), 1045 (2011)}.

על הטעם להלכה זו עמד בית-המשפט העליון בפרשת בני אליעזר לעיל:

"מן האמור עולה, כי מקום בו הוועדה סבורה, שאין בידי מבקש ההיתר "תימוכין קנייניים" לבקשה התכנונית (למשל, בקשה לבניה ברכוש המשותף), תעכב את הבקשה עד להכרעת הערכאה המוסמכת בסוגיה הקניינית. גישה זו נובעת הן מן הרצון למנוע דיוני סרק בהיבטים תכנוניים של הבקשה, שאפשר שכלל לא יהיו נתונים למימושו... והן מן השאיפה להימנע ממצבים בהם מוסדות התכנון יהיו מעורבים בשאלות קנייניות, שבהן - כאמור - אינם מוסמכים לדון."

מדובר בסמכות שבשיקול-דעת מוסד התכנון. בנוסף, מן הראוי שהוועדה המקומית תעשה שימוש זהיר בסמכותה זו. בערר (יר') 251/14 {‏רמת מוצא אגודה שיתופית לשירותים בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פורסם באתר האינטרנט נבו (01.10.14)} נקבע:

"הכרעה בשאלה קניינית או במחלוקת חוזית בין צדדים אינה מצויה בגדר סמכויות מוסדות התכנון. מכך נגזר הכלל שלפיו מקרה בו, על פני הדברים, יש למבקשי ההיתר זכות קניין, ואף אם קיימת מחלוקת לגבי זכות זו, מוסד התכנון יידון בבקשה להיתר מבלי שיהיה בכך הכרעה קניינית (או חוזית).
מכלל זה נגזר גם החריג שלפיו, ועל-מנת להימנע מדיוני סרק במישור התכנוני, רשאי מוסד תכנון לבחון את ה"תימוכין קנייניים" לבקשה. בהיעדר תימוכין כאלו רשאי מוסד התכנון (אך לא חייב) שלא לדון בבקשה להיתר...

כוונת המונח "תימוכין קנייניים" היא, איפוא, שעל מבקש ההיתר להראות כי על פני הדברים קיימת אפשרות קניינית סבירה שיהיה באפשרותו לבצע את המבוקש בבקשה להיתר. כל עוד קיימת אפשרות סבירה ואף שהיא שנויה במחלוקת, יראה מוסד התכנון במבקש ההיתר כבעל תימוכין קנייניים לביצוע המבוקש בהיתר הבניה (ערר 143/12 סיון נ' ועדת-המשנה לתכנון ובניה ירושלים, פורסם באתר האינטרנט נבו (22.05.12)."

כן ראו עמדת ועדת הערר במחוז דרום בערר (דרום) 6156/13 ‏רשות שדות התעופה נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה אילת, פורסם באתר האינטרנט נבו (11.11.14) {ראה גם ר"ר (יר') 314/15 מחמד זכי נוסייבה נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, תק-וע 2015(4), 330 (2015)}.