botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

יני החוזים החלים על ההתקשרות בעסקות המקרקעין - כללי

הוראות דיני החוזים החולשות על עסקות המקרקעין הינן רחבות היקף. הוראות הדין
וההלכה הפסוקה מכוונים אותנו בתוואי טוויית עסקות המקרקעין כמו גם בחינתן הן במסגרת המשא-ומתן לביצוע עסקת מקרקעין הן בכריתת ההסכם עצמו והן לאחר כריתתו.

עם-זאת, מצאנו לנכון להגיש בקליפת אגוז את תמצית הוראות ופסיקות אלה ככל שהן חייבות להיות באמתחת הכלים של כל העוסק בעסקות מקרקעין על צורותיהן השונות והמגוונות.

בדיון הפרטני בכל עסקה ועסקה גם נשלב הוראות ופסיקות נוספות שתארנה לנו את העסקה ונפתוליה.

כאלה הן ההוראות הדנות בכל שאלת אכיפת ההסכם, השבה, ביטול ועוד. להלן יובאו רק העקרונות הכלליים החולשים על עסקת מכר המקרקעין.