botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

תקנון - סעיף 61 לחוק המקרקעין

סעיף 61 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:

"61. תקנון
בית משותף יתנהל על-פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף."

התקנון מסדיר את "היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף" {סעיף 61 לחוק המקרקעין}. בין היתר, ניתן להסדיר במסגרתו הצמדה של חלק מסויים מן הרכוש המשותף לדירה; שינוי בדבר המנה שיש לכל דירה ברכוש המשותף; הגדלת דירה באמצעות ניצול אחוזי בניה על-ידי בעל דירה מסויים ועוד.

לזכויות מעין אלה, מטבע הדברים, ערך כלכלי לנהנים מהן {רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרוני שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ ואח', תק-על 2013(1), 2668 (2013)}.

דין הוא כי ברגיל יש לעשות שימוש ברכוש משותף מתוך הסכמה של מכלול הדיירים. עם-זאת, מקום בו מדובר בשימוש רגיל ושיגרתי, ניתן לבצע את השימוש ברכוש המשותף ללא קבלת הסכמה מראש. רוצה לומר, כי "כאשר בעל דירה משתמש ברכוש המשותף שימוש רגיל באורח סביר" - רשאי הוא לעשות כן, "ובלבד שלא ימנע שימוש דומה מבעלי דירות אחרים" {ע"א 549/73 אנטוני והלן וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח(1), 645}.

בהיעדר תקנון מוסכם חל התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, לפיו מסורה לאסיפה הכללית הסמכות לקבוע את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף ואת השימוש בו {סעיף 5(א) לתקנון המצוי; ת"א (ראשל"צ) 54576-07-13 פינה אמוראי נ' שלום זגורי, תק-של 2015(2), 84143 (2015)}.

בהתאם לסעיף 61 לחוק המקרקעין, בית משותף מתנהל על-פי תקנון אשר גם מסדיר את הזכויות והחובות בקשר לבית המשותף. בהתאם לסעיף 64 בחוק המקרקעין בהיעדר תקנון מוסכם יראו את התקנון המצוי ככזה שנרשם על-ידי בעלי הדירות.

בהיעדר אישור מפורש של האסיפה הכללית, עומדת לכל בעל דירה בבניין הזכות לשימוש סביר ברכוש המשותף ובלבד שלא ימנע שימוש דומה מבעלי דירות אחרים {ע"א 549/73 אנטוני והלן וינטרס, ואח' נ' אלוני זמורה, פ"ד כח(1), 645; ת"א (ת"א) 28086-11-14 רחל קוטאי נ' אביב חיים, תק-של 2015(1), 34847 (2015)}.