botox botox

מבוא

רק ה' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן: חוק ההוצאה לפועל) עניינו כינוס הנכסים.

על-פי חוק ההוצאה לפועל מוסמך רשם ההוצאה לפועל למנות כונס נכסים לנכס מסויים של החייב, על-מנת למכרו, לנהלו או לממשו, ובסופו של דבר לבצע את פסק-הדין.

כאמור, גם תקנות סדר הדין האזרחי, מאפשרות לבית-המשפט למנות כונס נכסים לביצוע פסק-דין, אך בניגוד לרשם ההוצאה לפועל, אשר מוסמך כאמור למנות כונס נכסים אך על נכס מסויים של החייב, רשאי בית-המשפט, על-פי תקנות סדר הדין האזרחי למנות כונס נכסים על כלל נכסי החייב[1].

אעיר כי שמו של ראש ההוצאה לפועל שונה לאחרונה וכיום הינו נקרא רשם ההוצאה לפועל.


[1] רע"א 5222/04 ד"ר דוד פישר נ' רואה חשבון צבי יוכמן ואח', תק-על 2004(3) 3319.

-------------------
כונס נכסים בחוק ההוצאה לפועל , פרק 1: מבוא, עו"ד קרן פרג'ון-זיטמן (דצמבר -0001), אוצר המשפט