botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

האם רשאי המפקח על רישום המקרקעין לתקן רישום של בית משותף?

ב- רע"א 5069/13 {אילן זלינגר נ' הממונה על המרשם, תק-על 2013(3), 6990 (2013)} בית-המשפט עסק בשאלה האם רשאי המפקח על המקרקעין לתקן בעצמו וביוזמתו את פנקס הבתים המשותפים, בשל טעות נטענת.

בית-המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור בקובעו כי סעיף 121 לחוק המקרקעין, קובע כי הרואה עצמו נפגע מהחלטתו של מפקח על המקרקעין, רשאי לערור עליה לפני הממונה. סעיף 122 לחוק המקרקעין קובע, כי הרואה עצמו נפגע מהחלטתו של הממונה, לרבות מהחלטה בערר לפי סעיף 121, רשאי לערער עליה לבית-המשפט המחוזי.

חוק המקרקעין אינו קובע את אופן ההשגה על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בערעור. ואולם, בפסיקה נאמר, כי ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בתביעה נגד הממונה על מרשם המקרקעין טעון בקשת רשות לערער מבית-משפט זה. במקרה דנן, הליך בקשת רשות ערעור הוגש כדין.

גם אם יש בנושא שהועלה בו עניין משפטי מסויים, אין המקרה כשלעצמו מצדיק רשות ערעור.

בבקשה לתיקון רישום לפי סעיף 145 לחוק המקרקעין פועל המפקח על רישום מקרקעין בכובעו המינהלי, לפי סמכויותיו המינהליות. משעה שהמחוקק לא איפשר מפורשות למפקח לתקן צו רישום ביוזמתו, בשונה מתיקון נוכח בקשתם של בעלי זכויות, קיים קושי להלום טענה לפיה אין מדובר כדרך המלך בהסדר שלילי באשר לסמכותו של המפקח לתקן את המרשם גם בהיעדרה של בקשת תיקון.

מסקנה זו באשר לדרך המלך אינה מאיינת את סמכותו של המפקח לתקן רישום בדרך המלך. סמכות זו קבועה בחוק המקרקעין, בסעיף 145, אולם יש להפעילה לפי התנאים הקבועים בדין, קרי, לאחר הגשת בקשה.

העובדה שסעיף 146 לחוק המקרקעין מאפשר למפקח לצוות על ביטול רישומו של בית בפנקס אם נוכח שהבית אינו ראוי עוד לרישום בפנקס. שמע מינה, כי מקום בו ביקש המחוקק להתיר למפקח לפעול ביוזמתו, נעשה הדבר מפורשות.

הקביעה לפיה על המבקש ככל שבחפצו לתקן את הרישום לטרוח ולצרף גם תשריט מאושר עלולה להיות כרוכה בחוסר נוחות מסויים, אולם זה אינו עולה כדי עיוות דין או חוסר צדק, והוא מצוות החוק. נוכח האמור נקבע, כי דין הבקשה להידחות.