botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין

סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 קובע כדלקמן:

"6. הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין (תיקון: התשל"ה (מס' 2))
(א) מס שבח מקרקעין (להלן: "המס") יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין.
(ב) השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 47."

מס שבח מקרקעין הוא מקרה פרטי של מס רווחי הון. ככלל, תקבול ממכירת נכס הוני חייב במס הכנסה, אך חלופה (4) בהגדרת "נכס" הקבועה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) מחריגה מתחולתה של הפקודה רווח המתקבל ממכירת זכויות במקרקעין {כמשמען בחוק מיסוי מקרקעין} וקובעת כי רווח מעין זה לא יחוייב במס הכנסה, אלא במס שבח.

מס שבח מקרקעין מטיל מס ישיר על שבח שנצמח ממכירת זכות במקרקעין ואין הוא אלא מקרה ספציפי של מיסוי רווחי הון שזכה להסדר סטטוטורי נפרד, על-מנת לאמוד את השבח יש לבחון את ההפרש שבין שווי המכירה לבין "יתרת שווי הרכישה" {סעיף 6(ב) לחוק המיסוי; ע"א 8763/06 מרדכי גבריאלי נ' מנהל מס שבח מקרקעין ירושלים, פורסם באתר האינטרנט נבו (22.10.09)}.