botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

פטור על תשלומי איזון - סעיף 49ז1 לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 49ז1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 קובע כדלקמן:

"49ז1. פטור על תשלומי איזון (תיקון: התשנ"ה (מס' 6))
תשלומי איזון כמשמעותם בסעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, ששולמו לבעל דירה, פטורים ממס כל עוד סכומם אינו עולה על מחצית התמורה שיש לצפות לה ממכירת הדירה, ללא זכויות ההרחבה, ממוכר מרצון לקונה מרצון."

סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:

"71ב. שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה (תיקונים: התשנ"ה, התשס"ח)
...
(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף-קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף."


בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין {מיום 11.04.95; ספר חוקים מס' 1518} נוסף תיקון עקיף לפרק חמישי1 לחוק מיסוי מקרקעין, הוא סעיף 49ז1 לחוק מיסוי מקרקעין.

סעיף 49ז1 לחוק מיסוי מקרקעין שהתווסף לפרק חמישי1 לחוק הנ"ל פוטר ממס שבח תשלומי איזון ששולמו כאמור בסעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין.
נדגיש כי פטור הנ"ל חל על מס שבח בלבד ולא על מס רכישה וזאת מכיוון שסעיף 49ז(1) לחוק מיסוי מקרקעין כלול בפרק חמישי1 לחוק מיסוי מקרקעין ואילו סעיף 9(ה) לחוק מיסוי מקרקעין מוציא מכל הגדרת מס את האמור בפרק חמישי1.

על מי שמכר או רכש זכות במקרקעין ברכוש המשותף ובזכויות הבניה על-פי סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין חייב בהגשת הצהרה על-פי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין.

מכיוון שמדובר במכירת רכוש משותף של כל דיירי הבית המשותף לאחד מדיירי הבית, ניתן להסתפק בהצהרה אחת עליה יהיו חתומים כל דיירי הבית כמוכרים מחד ורוכש הזכויות מאידך.

לפני קביעת השומה למוכרים ולקונה יש לבדוק אם התמלאו התנאים כמפורט בסעיף 71ב(א) ובסעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין {ראה הוראות ביצוע מס שבח 31/95 מיום 14.12.95}.