botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

"פטור ליחידה אחרת" - סעיף 49כז לחוק מיסוי מקרקעין - פינוי-בינוי

לאחר כניסת תיקון 76 לחוק לתוקפו, יהיה נוסחו של סעיף 49כז לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 כדלקמן:

"49כז. פטור ליחידה אחרת (תיקונים: התשס"ב (מס' 3), התשע"ג (מס' 2))
האמור בסעיפים 49כב עד 49כו יחול, בשינויים המחוייבים, גם לגבי מכירה ליזם של יחידה אחרת במתחם שאינה מהווה מלאי עסקי בידי המוכר, ואולם הפטור לפי סעיף 49כב לא יחול על תמורה כספית נוספת, אם ניתנה, ובמכירת הזכות ביחידת מגורים חלופית או ביחידה אחרת שהתקבלה תמורת היחידה האחרת הנמכרת, לא יחול פטור ממס, כולו או חלקו, או שיעור מס מופחת או דחיית מס לפי הוראות חוק זה או לפי הפקודה."

פרק חמישי4 בחוק מיסוי מקרקעין מעניק הקלות מס משמעותיות במכירת יחידות מגורים ויחידות שאינן יחידות מגורים במתחמי פינוי-בינוי מוכרזים.

הוראות הפרק נקבעו ביחס ליחידת מגורים.

סעיף 49כז לחוק קובע כי ההוראות יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על מכירת יחידות ליזם שאינן יחידות מגורים ומוגדרות בפרק האמור כ"יחידה אחרת".

עוד מוסיף וקובע הסעיף שהיחידה שנתקבלה כחלופית ליחידה אחרת לא תימכר בפטור ממס או בהקלת מס.

הרציונל העומד בבסיס הבחנה זו הוא שההקלה שניתנת לדירת מגורים היא פטור מוחלט, בעוד שההקלה הניתנת ליחידה אחרת {שהיא לרוב בשימוש עסקי} היא דחיית מס.

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 55), התשס"ה-2005, נוספה הקלה לדיירים בפרוייקט פינוי-בינוי שמבקשים לקבל כדירה חלופית דירה קטנה יותר מזו שהיתה בידיהם, וזאת בשל עלויות אחזקה, ארנונה וכיוצא בזה, הקלה המאפשרת, למעשה, לקבל נוסף על הדירה החלופית גם תמורה במזומן, כל עוד סך התמורה בכסף ובשווה כסף לא יעלה על התקרה הקבועה בחוק.

מאחר שהקלה זו אינה רלבנטית כאשר הנכס המפונה אינו דירת מגורים, תוקן סעיף 49כז, במסגרת תיקון 76 לחוק, תוך שהוא מבהיר כי הקלה זו אינה חלה בנסיבות האמורות, בדומה לשלילת הפטור כאשר בתמורה לפינוי יחידה אחרת מתקבלת דירת מגורים.

סיכום:
נושא מיסוי המקרקעין במדינת ישראל אינו ברור כלל, חדשות לבקרים משתנה מדיניות וכך משתנה החוק אם בהוראות שעה ואם בתיקון מרחיקי לכת דוגמת תיקון 76. לאזרח הסביר קשר לעקוב אחר כל השינויים שבחוק זה ועם ביטול הפטור לדירת מגורים אחת לארבע שנים בתיקון 76, למעשה כל מי שמתעסק במקרקעין חייב להבין את אופן חישוב המס בתקופת המעבר (מס מיטיב) ולאחריה.

ספר זה נכתב במטרה לסייע בעוסקים במלאכה אולם כמובן שאין לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג שהוא, רשות המיסים התקדמה עד מאוד עם אתר אינטרנט יעיל שם גם מפורסמות הוראות הביצוע וחידושים ומומלץ להיכנס לאתר מעת לעת.

לעורכי-הדין אמליץ בטרם כריתת הסכם בדקו היטב את סוגיית החבות במס שבח ואם יש ספק, פנו למומחה.