botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

שלב המשא-ומתן בין בעלי הדירות לקבלן

בשלב המשא-ומתן מתכבדים הצדדים ונכנסים לתוך מעבה היער של דרישותיהם מן הקבלן/יזם כגון: חיזוק הבניין, הרחבת הדירות, שדרוג הדירות הקיימות פנים וחוץ והרכוש המשותף לרבות חניות פרטיות, מחסנים ועוד, התקנת ממד דירתי לכל דירה על-פי התקן הנדרש בתכנית, תוספת הקומות לה יהא זכאי הקבלן מיקומן וגודלן, הענקת הטבות לדירות מסויימות דוגמת דירה לה צמוד הגג או דירה אחרת לה צמוד-קרקע בקומת הקרקע, תשלום שכר דירה לדירות המפנות את הבניין בעת ביצוע העבודות, העמסת שכר-טרחת עורך-הדין של בעלי הדירות על הקבלן/יזם, מהות הערבויות הניתנות על-ידי הקבלן/יזם, קביעת מועדים לביצוע וסיומן - משוער בשלב זה.

בנוסף, יש לקבל מן הקבלן/יזם - טרם חתימה על הסכם תכנית ראשונה המדגימה את מראה הבניין לאחר הבניה כמו גם את מבנה וגודל הדירות. לאחר קבלת התכנית וקבלת החלטה של בעלי הדירות על הסכמתם יש לגשת לכריתת ההסכם גופו.

עם-זאת, אין לחתום על כל זכרון-דברים או מסמך אלא רק על ההסכם הסופי. באם אין לבעלי הדירות את הרוב הנדרש לצורך ביצוע התכנית או כי הרוב שהיה מתפוגג, אזי יש לדיירים את האפשרות לפנות למפקח על רישום המקרקעין בתביעה לכפות על סרבני העסקה להתקשר בעסקה הנדונה. תחילתו של ההסכם תהא רק לאחר קבלת פסק-דינו של המפקח. במקרה כזה, כל עיכוב בתחילת הבניה מסכן את הצד הסרבן בחיובו בפיצויים.