botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

התמריצים הקבועים בתמ"א 38 לעידוד החיזוק

1. כללי
היוזמה לחזק מבנה בפני רעידות אדמה וההתארגנות הדרושה לשם כך מצויה בידי בעליו. תמ"א 38 מציעה תמריצים לעידוד ביצוע החיזוק במבנים אך אינה יכולה לכפות אותו. קביעת הצורך בחיזוק תיבחן על-ידי מהנדס שהוסמך לכך כאמור בסעיף 8 לתמ"א 38.

כדי לאפשר את הקמת מרכיבי החיזוק, תמ"א 38 מאפשרת חריגה מקווי בניה ומגובה המותרים על-פי התכנית המאושרת החלה על המקום. מידת החריגה תיקבע בהתאם לנדרש על-פי שיטת החיזוק והחומרים שיאושרו בהיתר לחיזוק.

במסגרת התמריצים לביצוע החיזוק, מציעה תמ"א 38 תוספות בניה למבני מגורים קיימים (סעיף 11 לתמ"א 38) ולמבנים שאינם מיועדים למגורים (סעיף 14 לתמ"א 38).

למבני מגורים מציעה תמ"א 38 שני סוגים של תוספות, תוספת יחידות דיור למבנה (סעיף 11.1 לתמ"א 38) והרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה (סעיף 11.2 לתמ"א 38).

במבנים שאינם מיועדים למגורים מציעה תמ"א 38 תוספת בשטח בניה של קומה טיפוסית.

תמ"א 38 מאפשרת שילוב בין שני סוגי תוספות אלה במבני מגורים: גם תוספת יחידות דיור וגם הרחבה בתנאים המפורטים בסעיף 21 לתמ"א 38.

תמ"א 38 מפרטת מגוון של תוספות בניה וכאמור מאפשרת מימוש התוספות המוצעות בה, בהליך ישיר של מתן היתרי בניה מכוחה, וזאת כדי לעודד את החיזוק ולהקל על מימושו באמצעות הליך מהיר וקל ללא צורך בהכנת תכנית מפורטת קודם מתן היתר, אך מכירה באפשרות קיומם של מקרים מיוחדים בהם ראוי לאפשר התייחסות שונה.

2. מתן ההטבה יינתן רק לאחר קיום ההתחייבות, אחרת קטן התמריץ להשלים את עבודות החיזוק
ב- רע"פ 2510/12 {אשר רון ואח' נ' מדינת ישראל, תק-על 2012(2), 1964 (2012)} בקשת רשות על פסק-דינו של בית-המשפט לעניינים מקומיים אשר קבע כי צו הפסקת בניה שיפוטי שהוצא נגד המבקשים, אשר מונע מהם להמשיך בעבודות בניה בבניין בתל-אביב, יישאר על כנו עד אשר יעמדו המבקשים בתנאיו של היתר הבניה שניתן להם.

בית-המשפט דחה את הבקשה והוצא צו הפסקת בניה נגד המבקשים, זאת עד אשר ישלימו את עבודות החיזוק בבניין שלגביו ניתן היתר בניה לפי תמ"א 38.

המבקשים טענו, כי אין מקום להתערב בסדרי עבודתם וכי יש לאפשר להם להמשיך את עבודות הבניה בקומה הנוספת, כיוון שהיתר הבניה שקיבלו אינו כולל תנאי לפיו עבודות החיזוק תבוצענה קודם להשלמת הבניה בקומה הנוספת, הרי שלא היה מקום להוציא נגדם צו הפסקת בניה.

בית-המשפט לא קיבל את הטענה של המבקשים וקבע, כי כל תכליתה של תמ"א 38 היא חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. ברור איפוא מדוע עומדת המשיבה על כך שהמבנה יחוזק לפני שתוסף לו קומה חדשה ומנגד, לא ברורה התעקשותו של המבקש.

הערכאות הקודמות קבעו כי במקרה דנן הדרישה להשלים את עבודות החיזוק, קודם שמוספים עומס על המבנה על-ידי תוספת הבניה, מתחייבת על-פי השכל הישר. לפיכך אין להתערב בהחלטה זו.

בית-המשפט ציין, כי בהיתר הבניה שניתן למבקשים מופיע שלב חיזוק המבנה בתור סעיף ראשון, הקודם ליתר הרכיבים הנכללים בהיתר.

אין הגיון במתן ההטבה לפני קיום ההתחייבות שכן, עם השלמת בנייתה של הקומה הנוספת, קטן התמריץ של המבקשים להשלים את עבודות החיזוק. ייתכן כי גם אם המבקשים עצמם יפעלו להשלמת עבודות החיזוק לאחר שתבנה הקומה הנוספת, תחול התפתחות שאינה תלויה בהם, שתמנע מהם לעשות כן.

כך למשל, העיד מהנדס המבקשים כי לצורך השלמת עבודות החיזוק נדרש תיאום עם דיירי הבית. מכאן ברורה דרישתה של המשיבה המתנה את המשך הבניה בקומה הנוספת בהשלמת עבודות החיזוק. תנאי זה מבטיח את קיום תכליתה של תמ"א 38.