botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

מס ערך מוסף

תקנה 6ב לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 קובעת כדלקמן:

"6ב. תשלום המס במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי (תיקונים: התשל"ט(2), התשל"ט(3), התשמ"א)
(א) במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי בידי מי שאינו עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, יהיה הקונה חייב בתשלום המס.
(ב) החייב בתשלום המס לפי תקנת-משנה (א):
(1) אם הוא עוסק, יוציא במקום המוכר חשבונית ערוכה על שמו הוא, וידווח על המכירה בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו;
(2) אם הוא מלכ"ר או מוסד כספי, ידווח על המכירה באופן שיש לדווח על עסקה אקראית כאמור בתקנה 15א(א) ו- (ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, וישלם את המס המגיע עם הגשת הדו"ח.
(ג) במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי בידי עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, יחולו הוראות תקנת-משנה (ב) בשינויים המחוייבים לפי העניין.
(ד) בתקנה זו "עוסק" - מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו ואינו מלכ"ר או מוסד כספי."

סעיף 31ב לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 קובע כדלקמן:

"31ב. מתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק - הוראות מיוחדות (תיקון התשס"ח(2))
(א) למונחים המופיעים בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת להם בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (בסעיף זה: "חוק מיסוי מקרקעין").
(ב) מתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק בתמורה למכירת הזכות הנמכרת הפטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 49לג לחוק מיסוי מקרקעין - יהיה פטור ממס.
(ג) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים והוראות לעניין סעיף זה."