botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

קבוצת רכישה נכסים מסחריים

ב- ע"א 7194/13 {טובית דרור חברה לנכסים בע"מ נ' ב.ס.ר המנדסים בע"מ, תק-על 2015(3), 3379 (2015)} נקבע כי הרציונל העסקי-מסחרי העומד בבסיסו ברור, ענייננו בקבוצת רכישה, שחבריה תלויים זה בזה, שאם רוכש יפסיק על דעתו-שלו לשלם את המגיע ממנו לקופה הכללית, הפרוייקט עלול להיקלע לקשיים. מכאן ההוראה הנוקשה בבחינת קודם תשלם ואחר כך נתדיין, ולפיה נאסר על רוכש לנקוט סעד עצמי של אי-תשלום.