botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל

הפרקים שבספר:

קבוצות רכישה - מוסדות התכנון

ב- ע"א 4595/06 {הוועדה המחוזית לתכנון ובניה נצרת עילית ואח' נ' יהונתן סבן ו-15 אח', תק-על 2011(3), 1351 (2011)} נדונה השאלה האם היה על הוועדה המקומית להודיע לבעלי הערות האזהרה על אודות התכנית, אם ניתן לתקוף את לוחות ההקצאה שאושרו בתכנית המפורטת בתקיפה עקיפה בהליך אזרחי, מקום שלא הוגשה התנגדות לתכנית והחלטת מוסד התכנון לא נתקפה בתקיפה ישירה, ואם קיימת עילה לחיוב מוסדות התכנון בהליך דנן בתשלום דמי איזון לפי סעיף 122 לחוק התכנון והבניה.

נקבע כי במקום שבו מעורבים בעלי הערות רבים, ובעלי עניין בקרקע רבים עוד יותר, לא היה מקום לחייב את מוסד התכנון לחרוג מההסדר הפרטני של שיתוף הציבור שהתווה חוק התכנון והבניה. עוד נקבע כי כפי שציינו העיריה והוועדה המקומית, דבר הפקדת התכניות המפורטות פורסם כנדרש בעיתונים ובילקוט הפרסומים, וניתנה הודעה לבעלי המקרקעין שנכללו בטבלאות ההקצאה. בכך סגי.