botox
הספריה המשפטית
המדריך המקיף לחוק הביטוח הלאומי

הפרקים שבספר:

כללי - מבוא

חוק הביטוח הלאומי נחקק בשנת 1953 ועסק תחילה בשלושה ענפי ביטוח: זקנה ושיארים, אימהות, ונפגעי תאונות עבודה. הענף הראשון והשני הוחלו מיד על האוכלוסיה כולה {בכפוף להגבלות מסויימות}, בעוד שפיצוי לנפגעי עבודה הוגבל לעובדים בלבד ורק מאוחר יותר, בשנת 1957, הורחב גם לעובדים עצמאיים {רע"א 686/97 מנורה נ' עזבון המנוח משה תמר זל, תק-על 99(3), 1674 (1999)}.

כפי שנראה בחיבור זה, חוק הביטוח הלאומי הוא חוק סוציאלי, המגדיר מיהו המבוטח לכל עניין ועניין.

נעיר כי שונה הגדרת מבוטח לעניין תאונות עבודה מהגדרת מבוטח לעניין דמי אבטלה, למשל.

להלן בקשנו להאיר עוד מספר נושאים ובקצרה שיש בהם עניין להבנת הוראות החוק שיידונו בנפרד בהמשך חיבור משפטי זה.