botox

הזמן להמצאת השאלות

תקנה 106 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 עוסקת בזמן/מועד להמצאת השאלות והבקשת הרשות.

על-פי תקנה זו "עותק של השאלון והודעה בדבר בקשת הרשות יומצאו לנשאלים שבעה ימים לפחות לפני היום שנקבע לבירור הבקשה, זולת אם ראה בית-המשפט או הרשם לוותר על דרישה זו".