botox
הספריה המשפטית
נכסי דלא-ניידי הפרשנות לחוק התכנון והבניה

הפרקים שבספר:

הצעת חוק התכנון והבניה

הצעת החוק הנ"ל באה להביא שינויים מרחיקי לכת בתחומי הרישוי והתכנון. הצעת החוק בדברי ההסבר מצביעה על החידושים שברפורמה המוצעת. יש להדגיש כי בהשוואה בין הוראות ההצעה לבין תיקון 101 לחוק התכנון והבניה 2014 קיימים שינויים אותם גם נביא במהלך הדיון בספר, אחת לאחת, על-פי הוראות חוק התכנון והבניה.

במסגרת הצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע לבצע, בשלב ראשון, רפורמה מהותית בשני תחומים מרכזיים בחוק התכנון והבניה - תחום התכנון ותחום הרישוי. הטיפול בתחומים נוספים במסגרת החוק, ובכלל זה בהוראותיו הכלליות, ייבחן בהמשך וייעשה כשלבים נוספים לרפורמה הנדרשת בחוק התכנון והבניה. היעדים העיקריים המוצעים בהצעת חוק זו בפרקי התכנון והרישוי הם:


א. שינויים בפרקי התכנון - - ביזור סמכויות לוועדות המקומיות תוך יצירת מדרג וחלוקת סמכויות בין הוועדות המקומיות לוועדות המחוזית באופן שיאפשר האצה של הליכי התכנון ושיפור השירות לאזרח.

1. מבוא
על-פי המוצע, ביזור הסמכויות לוועדות המקומיות ייעשה באופן הדרגתי והוא מותנה בהתנהלותן וביכולתן המקצועית של הוועדות. על-פי המוצע, יהיה מדרג ותיעשה הבחנה בין ועדות מקומיות שונות - ועדה מקומית רגילה, ועדה מקומית עצמאית וועדה מקומית עצמאית מיוחדת. במסגרת זאת, מוצע לקבוע מנגנונים שונים שנועדו להביא לשיפור יכולתן המקצועית של הוועדות מקומית, להגברת השקיפות של פעילותן ולהרחבת כלי המעקב, הבקרה והפיקוח על התנהלותן.

2. ועדה מקומית רגילה
הוספת 8 סמכויות נוספות והבהרה והרחבה של אחרות הקיימות.

3. ועדה מקומית "עצמאית"
הוספת סמכויות חדשות לגבי שטחי הציבור ופרוייקטים עירוניים.

4. ועדה מקומית "עצמאית מיוחדת"
ועדה לענייני פינוי-בינוי והתחדשות עירונית.

5. ועדה מקומית "עצמאית" עם תכנית כוללנית
סמכויות בהתאם לתכנית כוללנית.


6. ועדה מחוזית
סמכויות מקבילות לוועדה המקומית כגון: תכנית ל- 400 יחידות דיור, שיכון ציבורי, ותכניות בסמכות ייחודית כגון: מתקנים בטחוניים, צמצום או הרחבת אחוזי בניה.

7. מועצה ארצית
קביעת קווי מדיניות כלל-ארציים.

ב. שינויים בהליכי הרישוי - קיצור משך הזמן הנדרש לאישור תכניות על-פי החוק ושיפור ההליכים
במסגרת זאת, מוצע לקבוע, בין השאר, לוח זמנים מירבי לאישור תכניות תוך מתן סמכות להעברת התכנית לדיון במוסד תכנון גבוה אם מוסד התכנון לא עמד בלוח הזמנים הנדרש. עוד מוצע לקבוע מסלול מקוצר לקידום תכניות בסמכות הוועדה המקומית שהן תכניות מצומצמות בהיקפן ובהשפעתן.

ייעול ושיפור הליכי הרישוי והבקרה על ביצוע הבניה בדרכים אלה:

א. יצירת מדרג ואבחנה בין מסלולי רישוי להיתרים הכוללים: הליך רישוי מלא, הליך רישוי מקוצר ועבודות ושימושים שיהיו פטורים מהיתר. קביעת המסלולים השונים תיעשה בהתאם למאפיינים השונים של הבניה או השימוש ותוך קביעת לוחות זמנים ומנגנונים שמטרתם להבטיח את עמידת רשויות הרישוי בהסדרים שנקבעו.ב. הקמת מכוני בקרה לבקרת תכן הבניה וביצוע הבניה, במטרה לייעל את מערך הבקרה על הרישוי והבניה ולקדם את איכות הבניה. במסגרת זאת יועברו הסמכויות של הגורמים השונים שהוקנו להם בחוק סמכויות לעניין הוצאת היתרים, לבקרים מורשים במכוני הבקרה שירכזו סמכויות אלה.

ג. ייעול וזירוז הליכי הרישוי להקמת תשתיות, באמצעות עריכת תיקונים שונים בחוק, ובכלל זה הרחבת האפשרות להקמת תשתיות נוספות במסלול הקיים היום בחוק לגבי הקמת כבישים ודרכים, באמצעות מסירת הודעה לרשות המקומית ולוועדה המקומית או בדרך של מתן הרשאה.
{ראה הצעת החוק והסברי מינהל התכנון}

יש להדגיש כי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה מכיל תיקונים נוספים ושונים על אלה שפורטו בהצעת החוק. בהמשך חיבורנו אנו נדגיש את אותם מקומות בהם יש שינוי מול הצעת החוק.

בצד ההסברים הנ"ל ולשם הבנת התפתחות מבורכת זו של חוקי התכנון אנו מותירים את הסברנו גם לשינויים הקודמים בעבר.