botox
הספריה המשפטית
סילוק יד במקרקעין בעין המשפט

הפרקים שבספר:

הקדמה למהדורה הראשונה מאת: אברהם חלימה שופט (בדימוס) של בית-המשפט העליון

"נושא המקרקעין הינו מן היותר מסובכים לא רק במשפט הישראלי כי אם במשפטים של מדינות אחרות.

המחברים המלומדים לא רק מעמידים בפני הקורא סקירה מקיפה בנושא סילוק היד במקרקעין, כי אם גם מצליחים למצוא פתרונות מתאימים לאותן הבעיות שמתבקשות מהנושא עצמו. פתרונות אלה יכולים לשמש לעזר לכל משפטן בעבודתו.

ואכן, לפנינו ספר ששתול על מי דעה רחבה ועל ידענות הנושא. ומכאן, שהמאמץ הכן והאמיתי שהשקיעו המחברים בליבון הבעיות והבהרתן, ראוי לכל ציון ולהערכה.

מי יתן שההצלחה תמשיך ללוות את המחברים המכובדים באשר יפנו ותישלח הברכה בכל מעשי ידיהם, אמן ואמן."