botox
הספריה המשפטית
עיכוב ביצוע במשפט הפלילי

הפרקים שבספר:

הקדמה מאת כב' השופט סלים ג'ובראן, שופט בית-המשפט העליון

בספר זה תרם המחבר תרומה חשובה בסוגיה של עיכוב ביצוע במשפט הפלילי.

ספר זה, בלשונו הבהירה, מעניק ידע מקצועי נרחב בכל הקשור לעיכוב הביצוע במשפט הפלילי. המחבר מתאר ומבאר היטב את הגישות השונות לעיכוב ביצוע במשפט הפלילי; שיקולי בית-המשפט בהכריעו בבקשה לעיכוב ביצוע גזר-הדין; עיכוב ביצוע במשפט הפלילי על-פי מיון העבירות; סוגיות שונות של עיכוב ביצוע במשפט הפלילי; פסקי-הדין המנחים וכדומה.

סוגיה חשובה היא סוגיית עיכוב הביצוע במשפט הפלילי. במיוחד היא חשובה לכל מי שהורשע בדין והושת עליו עונש מאסר, שכן הכלל קובע, כי אדם שהורשע בעבירה פלילית, ונגזר עונשו למאסר, יחל בריצוי עונשו מיד לאחר מתן גזר-הדין. בצד הכלל - ביצוע מיידי של עונש המאסר - הכירה הפסיקה ביוצא מן הכלל המתקיים באותן נסיבות "מיוחדות" או "יוצאות מגדר הרגיל" בהן מוצדק יהיה לעכב את ביצוע עונש המאסר.

ספרו של עו"ד שלומי נרקיס מהווה תרומה חשובה ביותר להבנתה של סוגיית עיכוב הביצוע במשפט הפלילי. בספר זה, קיבץ המחבר המלומד את ההלכות הנהוגות במשפט הישראלי בנושא זה.

"עיכוב ביצוע במשפט הפלילי" הינו מקיף ויסודי, כתוב בסגנון בהיר ונקרא בקלות לכל קורא. אין ספק בעיני, כי בספר יש תרומה הן לפרקליט המחפש תשובה לשאלה בה נתקל והן למי שמעוניין ללמוד ולהבין את השאלות המרכזיות המתעוררות בנושאים אלה.


סלים ג'ובראן,
שופט בית-המשפט העליון