botox

פתח דבר

עמוד 1 בספר:


סכסוכים בין בני זוג יכולים למצוא את האכסניה של הטריבונלים המשפטיים הבאים:

האחד, בית-הדין הרבני.

השני, בית-המשפט לענייני משפחה.

ואולם על-מנת לבחון האם ההליך אכן מקומו בטריבונל זה או אחר עלינו לבחון, בין השאר, את סדרי הדין בשני הטריבונלים ואימתי יכול צד לסכסוך לבחור באם לפנות לבית-הדין הרבני או לבית-המשפט לענייני משפחה.

מכאן, נגזרת החשיבות של הכרת ההליכים השונים בשני הטריבונלים כמו גם המכשולים העומדים בפני צד כזה או אחר בפני נקיטת ההליך בבית-הדין הרבני או בבית-המשפט לענייני משפחה.

בחיבור זה, נסקור, בין השאר, את ההליכים הננקטים, הן בבית-הדין הרבני והן בבית-המשפט לענייני משפחה, על-ידי צד למשפט במהלך הליך הגירושין.