botox
הספריה המשפטית
פסיקת פיצוי בגין "ירידת ערך" בתביעות ליקויי בניה

הפרקים שבספר:

כללי - מבוא

תביעות בסוגיות של תביעות ליקויי בניה חוסות תחת מטריית שתי קבוצות דינים מרכזיות: דיני החוזים - הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התש"ל-1970, ודיני הנזיקין - הוראות פקודת הנזיקין בעילת הרשלנות.

על-כן מצאנו לנכון, להביא ב"קליפת אגוז" עקרונות יסוד החולשים על תחום פסיקת הפיצוי בתביעות ליקויי בניה תוך הכוונה לנושא הספר, קרי, הפיצוי בשל ירידת ערך.

אחריות הקבלן, מבצע הבניה, נבחנה הן על-פי ההסכם בין הצדדים והן על-פי בחינת אותם עקרונות שהורתם בדיני הרשלנות ביחס לדרך ביצוע עבודת הבניה לכל שלביה.