botox
הספריה המשפטית
מורה דרך לענייני צוואות (עריכת צוואות והתנגדויות)

הפרקים שבספר:

פתח דבר

המחוקק הותיר בידי המת את האפשרות לקבוע מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, בכך המת מבטא את רצונו שלו, המצווה הוא השליט על צוואתו. אך הצוואה חייבת למלא אחר ההוראות הצורניות והמהותיות שבחוק הירושה על-מנת שתיחשב כצוואה תקפה מהבחינה המשפטית.

לכן, כלל גדול הוא בדיני ירושה, כי "מצווה לקיים דברי המת". הנחת יסוד זו, המושתתת על חירות הקניין של הפרט המעוגנת בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, היא שמחייבת את בית-המשפט לקיים את צוואתו של המת.

הנה-כי-כן, כאשר בית-המשפט נאלץ להכריע בדיון, בעניין קיום דברי המת בצוואתו, או פסילתה של הצוואה, מתבקשת הליכה זהירה ודקדקנית. בד-בבד, על בית-המשפט לשמור על איזון העדין של כפות המאזניים בין כבוד המת וכבודם של החיים.

במסגרת "מורה הדרך" נעסוק בשאלה, כיצד על מצווה לערוך את צוואתו ואילו דגשים עליו ליתן את תשומת-ליבו בבואו לערוך צוואה מצד אחד וכן דרכים להתמודדות עם פגמים צורניים ומהותיים הקיימים בצוואה מצד שני.