botox

מבוא

מטרת הליכי הוצאה לפועל היא להוציא לפועל פסקי-דין, על-פי הוראות חוק ההוצאה לפועל ותקנותיו. בנוסף לפסקי-דין של בתי-משפט, ניתן להוציא לפועל חיובים אחרים, שדינם כפסק-דין. בגדר זאת ניתן לבצע משכנתאות רשומות על מקרקעין, החלטות, צווים ופסקי-דין, שנקבע לגביהם בכל דין כי יש לבצעם כמו פסק-דין של בית-משפט {סעיף 81 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל" או "חוק ההוצל"פ"}.כמו-כן ניתנים לביצוע שיטרי חליפין, שיטרי חוב ושיקים, כמו פסקי-דין של בית-משפט כמשמעותם בפקודת השטרות {ר"ע 9418/97 איתן שטיינר נ' משכן - בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ, תק-מח 97(3), 1884 (1997)}.
הליכי ביצוע שטרות ושיקים הוסדרו בסעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל ותקנה 105 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979 {להלן: "תקנות ההוצאה לפועל" או "תקנות ההוצל"פ"}. בחיבור זה נסקור את הדין וההלכה בעניינים כגון: הגשת הבקשה לביצוע שטר, התנגדות לביצוע שטר, ניהול ההליך של סדר דין מקוצר וטענות הגנה, המועלות חדשות לבקרים בענייני שטרות.
לחיבור זה הוספנו שני פרקים חדשים, בנוסף לפרקים שעידכנו, העוסקים בהתערבותה של ערכאת הערעור והדין לעניין חקירה נגדית וכיצד יש לנהוג בעת החקירה.
אנו פונים לקהל השופטים ועורכי-הדין להעביר להוצאה לאור פסקי-דין העוסקים בדיני שטרות ואנו נשתדל להכניסם לעדכונים הבאים שיראו אור בעתיד.