botox
הספריה המשפטית
המדריך לחייב ולנושה בהליך פשיטת הרגל

הפרקים שבספר:

מי הגורמים המוסמכים לפתוח בהליך פשיטת רגל?


עמוד 1 בספר:


קיימים שני גורמים היכולים לפתוח בהליך פשיטת רגל:

האחד, החייב עצמו.

השני, נושה של החייב.

במדריך זה, נביא את אופן פתיחת ההליך הן מצד החייב והן מצד הנושה.