botox
הספריה המשפטית
המפרק בדיני חברות - דין ומהות (זכויותיו, סמכויותיו וחובותיו)

הפרקים שבספר:

המפרק

אם וכאשר החליט בית-המשפט כי אף אחת מהדרכים החלופיות לפירוק או הסעדים המצויים בסמכותו אינם יעילים בנסיבות המקרה, ימנה בית-המשפט, כמענה לבקשת הפירוק, מפרק לחברה.

בשלב הראשון ימונה מפרק זמני, כאשר מינויו, מעכב את הליכי הפירוק באופן אוטומטי, ולאחר-מכן, יבוצעו ההליכים למינויו של המפרק הקבוע להשלמת מלאכת הפירוק.

המפרק {כמו גם כונס נכסים שמונה על-ידי בית-המשפט או לשכת ההוצאה לפועל; מפרק; מנהל מיוחד} הינו בעל תפקיד הממונה על-ידי בית-המשפט ומשמש "קצין בית-משפט" ומשמש כידו הארוכה של בית-המשפט {שמינה אותו} ועליו לפעול ברמה מקצועית, ראויה וסבירה תוך הקפדה על עקרונות של יושר, נאמנות, היעדר ניגוד עניינים, שקיפות בפעולותיו - הכל על-פי עקרונות שנקבעו בחוק ובפסיקת בתי-המשפט.

המפרק אינו סוכן או שליחו של אחד הנושים, גם אם ייצג את הנושה בהליכים אלה או שקדמו להם. המפרק הינו אך ורק עושה דברו של בית-המשפט ועליו להניח-דעתו של בית-המשפט כי פעל כדין על-פי עקרונות שנדון בהם ולטובת הנושים והחברה.

המפרק מוגדר כזרועו של בית-המשפט, משכך כפוף הוא להוראות בית-המשפט ולאישור פעולותיו על-ידי בית-המשפט.

מבחינת בית-המשפט, מרגע מינויו, אין המפרק שווה עוד במעמדו לצד רגיל, שלגביו יכולת בית-המשפט להתערב בשיקוליו מוגבלת לעילות החוק.

מפרק אינו פועל בנכסיו הוא, אלא עסקינן בבעל תפקיד שמינה בית-המשפט כדי שיפעל בנכסיהם של אחרים.

בהיותו "זרועו הארוכה" של בית-המשפט, הוא חב ברמה מוגברת של תום-לב והגינות, הן כלפי הנושים והן כלפי צדדים שלישיים עימם הוא בא במגע במסגרת פעילותו.

יוצא, כי גם יכולת בית-המשפט לבדוק את פעולת המפרק רחבה יותר מיכולתו המקבילה כלפי צד סולבנטי.

כלפי המפרק, אוחז בית-המשפט הן בכובע ה"רגיל" של פוסק בדין והן בכובע ה"מיוחד" של מנחה, מכוון ונותן הוראות {בש"א (ת"א) 22204/03 צ'והדרוגלו אלומיניום סנטיי וי טיקרט אנונים סירקטי בע"מ נ' רו"ח גבי טרבלסי בתפקידו כמפרק זמני של חברת חירם גת חברה להנדסה ובניין בע"מ ואח', תק-מח 2004(1), 2438 (2004)}.

כאשר הפירוק נעשה בידי בית-המשפט, מינוי המפרק הקבוע אינו תמיד מיידי, ויש שמתמנה "מפרק זמני" עם בקשה הפירוק, עד לבירורה של הבקשה, ורק לאחר-מכן מתמנה המפרק הקבוע, בהליך שנקבע בפקודת החברות כפי שנראה להלן.
מבין המפרקים, קיימים מספר סוגי מפרקים המתמנים על-ידי בית-המשפט: מינוי מפרק טרם צו הפירוק; מינוי מפרק לאחר צו הפירוק וטרם מינויו של המפרק הקבוע; מינוי מפרק קבוע.

נעיר כי שני המפרקים הראשונים שמנינו הינם מפרקים זמניים אשר תפקידם וסמכויותיהם נקבעו בהתאם לכך.

מעבר לחלוקה, הטכנית לכאורה, על-פי עת ועיתוי המינוי {לפני או לאחר צו הפירוק} קיימת חלוקה נוספת על-פי מהות ומטרת המינוי. הכוונה לחלוקת התפקידים בין המפרק שמטרתו פירוק החברה וחיסול כל ענייניה, שזהו המפרק המתמנה בדרך השיגרה ובמטרתו המקורית של בעל התפקיד וה"מפרק המפעיל", המתמנה על-מנת להמשיך את עסקי החברה ולהבריאה, כדי שתחזור לחייה העסקיים עד כמה שניתן.