botox botox
הספריה המשפטית
כונס נכסים על-פי תקסד"א

הפרקים שבספר:

מבוא

הסעדים של כונס נכסים זמני כמו גם תופס נכסים נמנים על רשימת הסעדים הזמניים שבשיקול-דעת בית-המשפט לתיתם וזאת על-פי סדרי הדין הנהוגים בתקנות לגבי סעדים זמניים בכלל. מיוחדותם של סעדים אלה טמונה בכך שבית-המשפט יכול לתיתם כסעדי עזר ביחד עם סעדים זמניים אחרים או כסעדים זמניים עצמאיים.

בענייני משפחה, השינוי היחידי מעוגן בתקנה 258טו הקובע כי תקנה 390 הדנה בפרסום לא תחול!!!

לבד זאת, כל התקנות האחרות שתידונה להלן חלות אף בענייני משפחה.

אולם, אגב ניתוח מהות הסעדים, נראה שמדובר בסעדים בעלי גוון מיוחד ביותר הניתן לא כדבר שבשגרה אלא רק במקרים יוצאי דופן.

המשותף לשני הסעדים מעוגן בשתים: ראשית, ההוראות מכפיפות את הליכי הדיון בהם להליכים על-פי סימן א'; הדנים בסעד הזמני. שנית, שניהם עוסקים ב"נכסים". כלומר, אין ספק כי בנוסף לעקרונות העומדים ביסוד שיקול-הדעת של בית-המשפט במתן סעדים מיוחדים אלה נמצאים ללא כל ספק כל העקרונות בהם דנו לעיל בעת מתן סעד זמני בכלל.