botox
הספריה המשפטית
שאלות ותשובות בהוצאה לפועל

הפרקים שבספר:

בעלי תפקידים

שאלה: מבין מי ימונה רשם ההוצאה לפועל?
תשובה: רשם ההוצאה לפועל ימונה על-ידי שר המשפטים ובהסכמת נשיא בית-המשפט העליון. רשם ההוצאה לפועל ימונה מבין רשמי בית-משפט השלום.


שאלה: האם בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל לכהן בתפקידים נוספים ואחרים?
תשובה: לא. סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל מדגיש כי מי שמונה לרשם הוצאה לפועל, יכהן, בתקופת המינוי, בתפקיד זה בלבד.


שאלה: מהם העניינים בהם מוקנית לרשם ההוצאה לפועל סמכות שיפוטית, בהם הוא דן כבית-משפט?
תשובה: קיימים ארבע עניינים והם: טענת "פרעתי" כאמור בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל; אחריות נאמן לתשלום החוב הפסוק כאמור בסעיף 25 לחוק ההוצאה לפועל; חיוב צד שלישי בתשלום חוב פסוק כאמור בסעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל; חיוב כונס נכסים בפיצויי נזקים כאמור בסעיף 58 לחוק ההוצאה לפועל.
שאלה: מהן סמכויותיו של הממונה על רשמי ההוצאה לפועל?
תשובה: בתיקון התשס"ט תוקן סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל. סעיף 3(א) לחוק קובע כי בסמכותו של שר המשפטים ובהסכמת נשיא בית-משפט העליון, למנות, מבין רשמי בית-משפט השלום, רשמי הוצאה לפועל. כמו כן, סעיף זה מדגיש כי מי שמונה לרשם הוצאה לפועל, יכהן, בתקופת המינוי, בתפקיד זה בלבד. סעיף 3(ב) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי בסמכותו של שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית-המשפט העליון, למנות שופט של בית-משפט השלום שהסכים למינוי, לממונה על רשמי ההוצאה לפועל. תפקידו של הממונה הוא לפקח על כלל רשמי ההוצאה לפועל.


שאלה: מהו תפקידו של רשם ההוצאה לפועל?
תשובה: תפקידו של רשם ההוצאה לפועל הוא להוציא לפועל את האמור בפסקי-דין. אין הוא מוסמך להחסיר או להוסיף לפסק-הדין, או לקרוא לתוכו את מה שלא נאמר בו. כאשר סבור ראש ההוצאה לפועל כי פסק-הדין אינו ברור, וטעון הבהרה, מוקנית לו סמכות מכוח סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפנות בכתב לבית-המשפט שנתנו כדי לקבל הבהרה.' זאת ותו לא. אין ראש ההוצאה לפועל רשאי לסטות ממילותיו הברורות של פסק-הדין, אפילו סבור הוא כי פסק-הדין שגוי מעיקרו. הדרך הנכונה לתקוף את פסק-הדין היא בהליך של ערעור על פסק-הדין עצמו, ולא במסגרת הליכי ההוצאה לפועל {רע"א 6856/93 חוטר נ' מוקד, פ"ד מח(5), 785, 789 (1994); ע"א (חי') 2019/02 חדד מנחם נ' רמון גדי, תק-מח 2002(2) 11635, 11636 (2002); רע"א 773/97 טנקרידרי ארנקיל בע"מ נ' חי' כימיקלים בע"מ, פ"ד נ(5), 657 (1997)}.
תפקידו של רשם ההוצאה לפועל, הינו תפקיד מינהלי-ביצועי, בדרך-כלל אין כוחו שיפוטי. סמכויותיו הן מינהליות-ביצועיות. עליו לבצע את פסק-הדין, כפי שניתן, ואין הוא רשאי לבחון את מידת הצדק במעשה השיפוטי {ע"א 347/71 סנסור נ' הקונסוליה הכללית של יוון, פ"ד כו(2), 333 (1972); ע"א 267/78 בלפור נ' בלפור, פ"ד לג(1), 375, 379 (1979)}. סמכות שיפוטית מוקנית לראש ההוצאה לפועל, בארבעה עניינים בלבד, בהם הוא דן כבית-משפט, והם:
א. טענת "פרעתי" - סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל. טענת חייב כנגד פסק-דין, משכון או משכנתה. כאשר החייב טוען כי פרע את החוב או שאינו צריך לשלמו, או שאיננו החייב.
ב. אחריות נאמן לתשלום החוב הפסוק - סעיף 25 לחוק ההוצאה לפועל. כאשר נאמן עשה בנכס פעולה שלא לפי הוראות רשם ההוצאה לפועל, ניתן לחייבו בתשלום החוב הפסוק.
ג. חיוב צד שלישי בתשלום חוב פסוק - סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל. רשם ההוצאה לפועל מוסמך לחייב מחזיק, צד שלישי, בגובה החוב.
ד. חיוב כונס נכסים בפיצוי נזקים - סעיף 58 לחוק ההוצאה לפועל. רשם ההוצאה לפועל מוסמך לחייב כונס נכסים בנזק שנגרם במהלך כינוס נכסי החייב, ללא קשר לגובה החוב ולשווי הנכס.


שאלה: האם על רשם ההוצאה לפועל לנהל פרוטוכול?
תשובה: על-פי סעיף 3א לחוק ההוצאה לפועל על רשם ההוצאה לפועל, בדיון בפניו, לנהל פרוטוכול. על ניהול פרוטוכול יחולו הוראות סעיף 68א לחוק בתי-המשפט.


שאלה: מהו מעמדו וסמכויותיו של מנהל לשכת ההוצאה לפועל על-פי סעיפים 4, 4א, 5 לחוק ההוצאה לפועל?
תשובה: מנהל לשכת ההוצאה לפועל הינו ידו הארוכה של רשם ההוצאה לפועל בכל הקשור לביצועים מינהליים של לשכת ההוצאה לפועל. רשם ההוצאה לפועל רשאי להאציל מסמכויותיו למוציא לפועל לגבי אותן בקשות שהינן בבחינת מעשה מינהלי גרידא. למעשה כל רשת הטלת תפקידי הביצוע מתבצעת בפועל על-ידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל, ובכלל זאת הטלת תפקידים על פקידי בית-משפט, ובעלי תפקידים חיצוניים שיבחרו על-פי פרוצידורה שתפורט להלן לגבי כל בעל תפקיד בנפרד {בג"צ 2303/90 פיליפוביץ נ' רשם החברות ואח', פ"ד מו(1), 410 (1991); בג"צ 2505/90 התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל נ' שר התחבורה ואח', פ"ד מו(1), 543 (1992)}.


שאלה: מהן הקטגוריות של בעלי תפקידים עליהם רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל להטיל ביצועו של תפקיד?
תשובה: האחת, פקידי בית-משפט; השניה, בעלי תפקיד שקיבלו אישורי ועדה; השלישית, חוקרים מטעם ההוצאה לפועל.


שאלה: מהי חובת הסוגיות של בעל תפקיד על-פי סעיף 5ה לחוק ההוצאה לפועל?
תשובה: סעיף 5ה לחוק ההוצאה לפועל קובע כי בעל תפקיד לא יגלה מידע שהגיע אליו עקב מילוי תפקיד ביצוע שהוטל עליו, ולא יעשה בו כל שימוש אלא לצורך ביצוע אותו תפקיד.