botox
הספריה המשפטית
שאלות ותשובות בפשיטת רגל (סוגיות נבחרות)

הפרקים שבספר:

מטרותיו של הליך פשיטת הרגל

שאלה: מהן המטרות של הליך פשיטת הרגל?
תשובה: להליך פשיטת הרגל שתי מטרות עיקריות. הראשונה, כינוס נכסי החייב וחלוקתם באופן שוויוני ויעיל. כלומר, תפיסה, ריכוז, איתור והשתלטות על נכסי פושט הרגל כך שאלה בבוא העת ישמשו להסדרת חובות הנושים. נעיר כי בית-המשפט יחלק את הכספים שנתקבלו ממימוש הנכסים וחלוקת הכספים בין כל הנושים ועל-פי סדר הקדימות הקבועה בפקודת פשיטת הרגל. השניה, מתן אפשרות לחייב להשתקם כלכלית, על-ידי קבלת הפטר מן החובות. כלומר, לאפשר שמיטת חובות של החייב, שנקלע לקשיים כספיים ואינו יכול לפרוע את חובותיו. פושט הרגל שנהג בתום-לב הן ביצירת החובות והן במסגרת הליכי פשיטת הרגל תינתן לו הזדמנות לפתוח דף חדש.

נדגיש כי בית-המשפט לא יראה כל הצדקה לתת "קרש הצלה" לחייב אשר בא לבית-המשפט בידיים שאינן נקיות, ואין כל הצדקה לפגוע בנושים כדי לסייע למי שנהג בחוסר הגינות ובחוסר יושר.

שאלה: מדוע על עורך-הדין להכיר היטב את מטרותיו של הליך פשיטת הרגל?
תשובה: הכרה במטרות אלה יאפשרו לבא-כוח החייב, לדוגמה, לבחון את תפקודו של הנאמן ככל שפעולותיו של האחרון עולים בקנה אחד עם המטרות הללו.