botox
הספריה המשפטית
שותפויות שותפות רשומה, שותפות בלתי-רשומה - דין והלכה

הפרקים שבספר:

פרשנות - הדין

סעיף 1 לפקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה-1975 {סעיף 2 לנוסח הישן} קובע כלהלן:

"1. הגדרות
(א) בפקודה זו:
"עסק" - כל משלח-יד שמותר לעסוק בו;
"קשרי שותפות" - הקשרים שבין בני-אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, למעט את הקשרים שבין חברי תאגיד שהואגד לפי כל דין אחר;
"שותפות" - חבר בני-האדם שהתקשרו בקשרי שותפות;
"שותף" - כל מי שהתקשר עם זולתו בקשרי שותפות;
"שותף מוגבל" - מי שהכניס לשותפות בשעת ההתקשרות הון, בכסף או בנכס שהוערך בסכום מפורש, על-מנת שלא יהא אחראי לחיוביה של השותפות למעלה מן הסכום שהכניס כאמור;
"שותף כללי" - שותף שאינו שותף מוגבל;
"שם השותפות" - השם שבו מנהלת שותפות את עסקיה;
"בית-משפט" - בית-המשפט המוסמך לצוות על פירוק שותפות;
"רשם" - מי שממלא לפי פקודה זו תפקידו של רשם השותפויות.
(ב) דיני היושר והמשפט המקובל האנגליים החלים על שותפויות יחולו בישראל, ככל שאין בהם סתירה להוראה מפורשת של פקודה זו."