botox
הספריה המשפטית
שכירות המוגנת בחוק - הלכה למעשה

הפרקים שבספר:

פתח דבר

הסוגיה של הדיירות המוגנת על-פי חוקי הגנת הדייר למיניהם זכתה לחיבורים לא מעטים בסוגיות השונות המעסיקות את המשפטנים, עורכי-הדין ובתי-המשפט. הספר מוגש בצורה מיוחדת ושונה מחיבורים משפטיים אחרים בתחום זה. בספר זה משולבים כמקשה אחת, הן היבטים עיונים של חוקי הגנת הדייר המוגשים, תוך התייחסות לכל סעיף וסעיף של חוק הגנת הדייר, והן היבטים מעשיים הכוללים אף ניתוח מאמרים וכיוצא באלה, המופיעים על דרך התמצית וההלכה.

הספר מעודכן עד לחודש אפריל 2014 הן בחוקים והתקנות והן בהלכות הפסוקות.

הספר מוגש תוך יישום ניסיון מעשי בן שנים רבות, הן בתחום העיוני והן בתחום הליטיגציה בכל הקשור למשפטים הקשורים בחוקי הגנת הדייר, ובמקרקעין בכלל.