botox
הספריה המשפטית
תובענות ייצוגיות - בעין המשפט - הלכה ומעשה

הפרקים שבספר:

פתח דבר

הסוגיה של תובענות ייצוגיות בעבר היוותה כר פורה לעשרות פסקי דין.

למעשה, בעבר, הדרך להתעסקות בסוגייה נווטה בעיקר על ידי ההלכה. בסיכומו של דבר, בעקבות ערעורים ודיונים בפסיקה מצא המחוקק לנכון לקבוע את כל הליכותינו ביחס לסוגיית התובענות הייצוגיות בחוק. על כן, מצאתי מקום, להגיש חיבור זה, המתייחס לחוק החדש ולפסיקה שבאה בעקבות ובהסתמך על חוק זה.

לא נמנעתי, מאיזכורן של ההלכות הישנות בבחינת הגשה היסטורית של הסוגייה.

חיבורי זה מוגש, על פי סדר החוק החדש ובתקווה שזה יעודכן אף בעתיד, תוך שאביא לעידכונו של ספר זה מעת לעת.

המחבר